Инжењерска економика – 2016

Назив предмета

ИНЖЕЊЕРСКА ЕКОНОМИКА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б70ИНЕ

Обавезни

VII

2 П +2 В

5

Наставници

Др Зорана Танасић, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студенти савладају теоретске основе пословног система и успјешности пословања, те да разумију њихов практични значај.

Исход учења

Студенти ће бити у стању да: објасне и образложе значење и значај предузећа као економског организационог система, анализирају и примјене основне принципе пословања предузећа (продуктивност, економичност и рентабилност) и изврши њихову оптимизацију. Студенти ће стећи основна знања на основу којих ће моћи да врше анализе и прорачун утрошака и трошкова насталих у процесима производње производа и услуга. Студенти ће бити у стању да објасне и планирају инвестиције и проведу активности за доношење инвестиционих одлука.

Садржај предмета

Увод у теорију предузећа, економику предузећа и технике оптимизације. Анализа потражње, оцјена потражње и прогнозирање потражње. Теорија и оцјењивање: прихода, производње, утрошака, трошкова и профита. Средства предузећа (обртна и основна). Методе обрачуна амортизације. Управљање залихама. Управљање трошковима: фиксни и варијабилни. Тржишна структура и одређивање цијена (савршена конкуренција, монопол, монополистичка конкуренција и олигопол). Обрасци производне и трговачке калкулације. Регулација, анализа ризика и одређивање потребног капитала. Преломна тачка економичности. Показатељи успјешност пословања (продуктивност, економичност и рентабилност) у пословним системима. Економска анализа инвестиција предузећа – инвестиционе одлуке.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања: Преношење систематских сазнања из литературе. Током часова предавања неке од тема се обрађују или илуструју разним симулацијама из програма за графичко рјешавање и анализирање проблема у којима студенти имају активну улогу. Вјежбе: Поред примјера који се анализирају, на часовима се рјешавају проблемски задаци којима се илуструју и обрађују одређене теме (групно и појединачно). Дискусија случајева из праксе: Главни облик рада је обрада случајева из праксе, чиме студенти науче како стечена знања примијенити у практичне сврхе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.

Литература

1. Дубоњић, Р., Милановић, Д.: Инжењерска економија, Машински факултет, Београд, 1997.

2. Берберовић, Ш. и др.: Економика предузећа, Економски факултет, Бања Лука, 2005.

3. Салваторе, Д.: Економија за менаџере, Мате, Загреб, 1989.

4. Дицков, В. и др.: Економика – модерна, Стилос, Нови Сад, 2004.

Облици провјере знања

Похађање наставе
5 бод.
Семинарски рад
10 бод.
Завршни испит
35 бод.
Активност на настави
Колоквијуми I+II
50 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет

Име и презиме наставника који је припремио податке:

др Зорана Танасић, доцент

Огласна табла