Инжењерска економика – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 7 30 + 30 5
Наставници

Зорана Танасићванредни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студенти савладају теоретске основе пословног система и успјешности пословања, те да разумију њихов практични значај.

Исход учења

Студенти ће бити у стању да: објасне и образложе значење и значај предузећа као економског организационог система, анализирају и примјене основне принципе пословања предузећа (продуктивност, економичност и рентабилност) и изврши њихову оптимизацију. Студенти ће стећи основна знања на основу којих ће моћи да врше анализе и прорачун утрошака и трошкова насталих у процесима производње производа и услуга. Студенти ће бити у стању да објасне и планирају инвестиције и проведу активности за доношење инвестиционих одлука.

Садржај предмета

Увод у теорију предузећа, економику предузећа и технике оптимизације. Анализа потражње, оцјена потражње и прогнозирање потражње. Теорија и оцјењивање: прихода, производње, утрошака, трошкова и профита. Средства предузећа (обртна и основна). Методе обрачуна амортизације. Управљање залихама. Управљање трошковима: фиксни и варијабилни. Тржишна структура и одређивање цијена (савршена конкуренција, монопол, монополистичка конкуренција и олигопол). Обрасци производне и трговачке калкулације. Регулација, анализа ризика и одређивање потребног капитала. Преломна тачка економичности. Показатељи успјешност пословања (продуктивност, економичност и рентабилност) у пословним системима. Економска анализа инвестиција предузећа – инвестиционе одлуке.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања: Преношење систематских сазнања из литературе. Током часова предавања неке од тема се обрађују или илуструју разним симулацијама из програма за графичко рјешавање и анализирање проблема у којима студенти имају активну улогу. Вјежбе: Поред примјера који се анализирају, на часовима се рјешавају проблемски задаци којима се илуструју и обрађују одређене теме (групно и појединачно). Дискусија случајева из праксе: Главни облик рада је обрада случајева из праксе, чиме студенти науче како стечена знања примијенити у практичне сврхе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.

Литература
 1. Дубоњић, Р., Милановић, Д.: Инжењерска економија, Машински факултет, Београд, 1997.
 2. Берберовић, Ш. и др.: Економика предузећа, Економски факултет, Бања Лука, 2005.
 3. Салваторе, Д.: Економија за менаџере, Мате, Загреб, 1989.
 4. Дицков, В. и др.: Економика – модерна, Стилос, Нови Сад, 2004.
Облици провјере знања
Похађање наставе 5 Колоквијуми I+II 50
Активност на настави   Завршни испит 35
Семинарски рад 10 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама