(М2ИМСПИ) Интегрисани менаџмент системи и пословна изврсност

Назив предмета

ИНТЕГРИСАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ И ПОСЛОВНА ИЗВРСНОСТ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

III

3 П + 2 В

6

Наставници

Горан Јањић,  ванредни професор, Мирослав Бобрек, редовни професор

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Индустријски менаџмент, Менаџмент квалитетом

Положени предмети

Циљ изучавања предмета

Стицање знања из области савремених инжењерских и менаџерских метода интегрисаних система менаџмента. Упознавање са моделима пословне изврсности са фокусом на EFQM модел.

Исход учења

Студент ће бити оспособљен да пројектује, имплементира и одржава интегрисани систем менаџмента усаглашен са међународним стандардима ИСО 9000, ИСО 14000, OHSAS 18000, СА 8000 и другим стандардима менаџмента релевантним за организацију. Имаће способност провођења процеса самовредновања са циљем мјерења нивоа достигнутости организације према EFQM критеријумима пословне изврсности.

Садржај предмета

Квалитет као пословна филозофија. Стандардизација система менаџмента. Принципи менаџмента у референтним стандардним моделима и моделу пословне изврсности. Дизајнирање и пројектовање интегрисаног система менаџмента. Софтверска подршка. Социјално опредјељени менаџмент, љепота организације. Перформансе менаџмента према ЕФQМ моделу. Системска теорија Rassela Ackoffa. Умјетност рјешавања проблема. Leadership и Breakthrough. 6-сигма техника сталних унапређења, Управљање ризиком у ИМС. Структура европског, америчког и јапанског модела пословне изврсности. EFQM модел у јавној администрацији (CAF), EFQM модел у образовању, Студиј случаја – EFQM као пословна стратегија.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и пројектни рад. Тимска израда пројекта самоевалуације система менаџмента. Предвиђена је посјета у предузеће које има примјењен интегрисани менаџмент систем.

Литература

  • Бобрек, М., Соковић, М., Совиљ, П., Танасић З.: Управљање квалитетом, Машински факултет, Бања Лука, 2006.

  • Cobb, G. C.: From Quality to Business Excellence, ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, 2003.

  • Lee, T. H., Shiba, S., Wood, R. C.: Integrated management systems, Wily & Sons, 1999.

  • Noble, M. T.: Organizational mastery with Integrated Management Systems, Wily & Sons, 2000.

  • EFQM publikacije – www.efqm.org.

Облици провјере знања

Кроз пројектни рад тим студената рјешава практичан задатак евалуације интегрисаног система менаџмента. Оцјењује се пројектни рад у цјелини. Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени, тј. тражи се рјешавање задатих тестова. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (<50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе
5 бод.
Колоквијуми
40 бод.
Завршни испит
25 бод.
Активност на настави
5 бод.
Пројекат
25 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Горан Јањић,  ванредни професор, Мирослав Бобрек, редовни професор

Огласна табла