Индустријски менаџмент – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 5 30 + 30 5
Наставници

Горан Јањићванредни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета јесте да се студенти упознају са основним принципима, методама и техникама управљања уопште, а посебно у индустријским предузећима. Циљ је да се усвоје знања и вештине које ће бити добра основа за даље стицање компетенција за самостално и одговорно учествовање у процесима пословног одлучивања у савременим условима.

Исход учења

Студент ће бити у стању да:

 • опише теорије и процесе менаџмента,
 • опише основне вјештине, улоге, функције и нивое менаџмента,
 • опише фазе животног циклуса предузећа,
 • примјени основне поставке предузетничког менаџмента,
 • примјени методологију процеса одлучивања у производним предузећима,
 • анализирати утицај појединих елемената окружења на управљање производних и пословних система,
 • израчунати елементе успјешности производних процеса и предузећа,
 • сарађује у тимском раду и одлучивању.
Садржај предмета

Менаџмент: Основни концепти и дефиниције. Еволуција менаџмента. Основе теорије организације и менаџмента. Процеси менаџмента: планирање, организовање, вођење и контрола. Демингов круг.
Карактеристике предузећа: Предузеће и предузетништво. Животни циклуси предузећа. Предузеће и окружење. Мисија, визија и циљеви предузећа. Економске, организационе и законске перформансе предузећа. Системи менаџмента: Принципи менаџмента и системски приступ. Процесни модел. Supply chain management (SCM). Just In Time концепт. Структура система менаџмента. Систем менаџмента квалитетом и интегрисани менаџмент системи. Стандардизација система менаџмента. Мјерење ефективности и ефикасности система менаџмента. Менаџмент пројектима. Производни менаџмент.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, анализе случајева примјене.

Литература
 1. Танасић, З., Јањић, Г., Бобрек, М.: Организација и менаџмент, Машински фалултет, Универзитет у Бањој Луци, Бања Лука, 2016.
Облици провјере знања

Два колоквијума, семинарски рад и завршни испит.

Активност на настави 5 бод.    
Колоквијум 1 35 бод. Завршни испит 30 бод.
Колоквијум 2 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама