Енглески језик II – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Факултативни 4 0 + 2 0
Наставници

Сања Магловстручни сарадник

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима

Енглески језик I - положен предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је развијање способности разумијевања и употребе општег енглеског језика на нижем средњем/средњем нивоу (CEF А2/B1), уз претпоставку да су студенти раније учили овај страни језик. Посебан акценат је на усвајању опште лексике из подручја технологије, као и посебних грана технологије. Истовремено се понављају и утврђују граматичке структуре усвојене током ранијег учења, у циљу оптималне припреме студената за курс енглеског језика за посебне намјене на трећој години.

Исход учења

Студенти треба да буду оспособљени да користе вјештине слушања, читања, говора и писања као и способност критичког мишљења, као средства за понављање и утврђивање познате лексике и увођење нове. Код студената треба да се развије осјећај за продуктивни индивидуални и колективни рад у настави страног језика и ослободи их, колико је то могуће, инхибиције при његовој употреби.

Садржај предмета

1. Грађевинска технологија: изградња небодера. Попречни пресјек небодера. Поступак грађења небодера. Безбедносна сигнализација на градилишту и описивање знакова. 2. Грађевинска технологија: изградња небодера. Безбедносна сигнализација на градилишту и описивање знакова. Основне врсте темеља. 3. Медицинска технологија. Вјештачки органи. Односне реченице.4. Медицинска технологија. Везне ријечи. Писање кратких описа. Коришћење придјева супротних значења. 5. Технологија и индустрија забаве. Модерни уређаји и активности у слободно вријеме. Коришћење модалних глагола should и shouldn’t. 6. Технологија и индустрија забаве. Занимања у области индустрије забаве – дизајнер компјутерских игара. Врсте компјутерских игара. Писање приједлога. 7. Информационе технологије. Употреба компјутера. Дизајнирање/пројектовање и производња помоћу компјутера. Пасив у простом прошлом времену. 8. Први колоквијум. 9. Информационе технологије. Занимања у области информационих технологија. Именичке синтагме. Додатна компјутерска опрема. 10. Телекомуникације. Изуми и занимања у области телекомуникација. Контрастивна употреба претерита и простог перфекта садашњег. 11. Телекомуникације. Мобилни телефони, спецификације и употреба. Сателитски телефони. Улога сателита у телекомуникацијама. 12. Каријера у области технологије. Врсте занимања у области технологије. Опис радног мјеста техничара и инжењера технологије. Услови за конкурисање на радно мјесто. 13. Каријера у области технологије. Писање професионалне биографије. Опис личности и карактерне особине. Учешће у интервјуу за посао. 14. Будућност технологије. Могући развој различитих области технологије. Изражавање предвиђања. Фразални глаголи. 15. Други колоквијум.

Методе наставе и савладавања градива

Вјежбе (групни, тимски и индивидуални рад), домаћи задаци, писмени радови, консултације.

Литература

1. Glendinning, Eric H. Technology 1, Oxford University Press, 2007.
2. Murphy, Raymond. English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004.
3. Alexander, L. G. Longman English Grammar Practice for Intermediate Students, Longman, 1990.

Облици провјере знања

Два колоквијума (теста) или интегрални колоквијум бодовно еквивалентан колоквијумима у току семестра и завршни усмени испит.

Домаће задаће 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 50 бод.
Колоквијум 1 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама