Енглески језик I – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 3 0 + 30 0
Наставници

Сања Магловстручни сарадник

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је развијање способности разумијевања и употребе општег енглеског језика на нижем средњем/средњем нивоу (CEF А2/B1), уз претпоставку да су студенти раније учили овај страни језик. Посебан акценат је на усвајању опште лексике из подручја технологије, као и посебних грана технологије. Истовремено се понављају и утврђују граматичке структуре усвојене током ранијег учења, у циљу оптималне припреме студената за курс енглеског језика за посебне намјене на трећој години.

Исход учења

Студенти треба да буду оспособљени да користе вјештине слушања, читања, говора и писања као и способност критичког мишљења, као средства за понављање и утврђивање познате лексике и увођење нове. Код студената треба да се развије осјећај за продуктивни индивидуални и колективни рад у настави страног језика и ослободи их, колико је то могуће, инхибиције при његовој употреби.

Садржај предмета

1. Технологија и друштво. Утицај технологије на поједина занимања. Поређење придјева и прилога – компаратив. 2. Технологија и друштво. Гране технологије. Технике учења нових ријечи. Наглашавање ријечи. 3. Комуницирање и технологија. Седмични распоред наставе на факултету. Основна садашња времена: просто и трајно садашње вријеме – понављање. Дефинисање различитих грана технологије. 4. Дизајн и пројектовање. Опис изгледа и функције предмета. Фазе процеса дизајнирања, односно пројектовања. 5. Дизајн и пројектовање. Постављање питања – потврдно-одрична и информацијска питања. Дизајн намјештаја. 6. Дизајн и пројектовање. Рад у области дизајна. Бирање дизајна према функцији. 7. Технологија у спорту. Дијелови бицикла и материјали коришћени у изради бицикла. Неки традиционални и модерни грађевински и машински материјали. Употреба used to, used for, made of и made from. 8. Први колоквијум. 9. Технологија у спорту. Основна механичка својства материјала. Описивање предмета и размјена информација с обзиром на материјале и израду спортске опреме. 10. Примитивне технологије – технологије примјерене околностима. Примјери изума: пумпа на погон вјетра, радио са сатним механизмом. Временске реченице. 11. Примитивне технологије – технологије примјерене околностима. Изражавање бројева и количина. Описивање покрета. 12. Борба против злочина и безбједност. Полицијска опрема. Описивање функције предмета. Грађење сложених придјева помоћу proof, resistant и tight. Описивање безбједоносних система и уређаја. Писање кратких извјештаја и везне ријечи. 13. Индустријска производња. Врсте поступака у производњи. Употреба пасива у садашњем времену за описивање поступка. 14. Превоз. Врсте превозних средстава и коришћење. Предвиђање помоћу модалних глагола will, may и might. 15. Други колоквијум.

Методе наставе и савладавања градива

Вјежбе (групни, тимски и индивидуални рад), домаћи задаци, писмени радови, консултације.

Литература
 1. Glendinning, Eric H. Technology 1, Oxford University Press, 2007.
 2. Murphy, Raymond. English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004.
 3. Alexander, L. G. Longman English Grammar Practice for Intermediate Students, Longman, 1990.
Облици провјере знања

Два колоквијума (теста) или интегрални колоквијум бодовно еквивалентан колоквијумима у току семестра и завршни усмени испит.

Домаће задаће 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама