Економика заштите на раду
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 2П + 2В 5
Наставници

Зорана Танасићванредни професор

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студенти савладају теорeтске основе пословног система и успјешности пословања. Опис и анализа економских учинака заштите на раду, те савремених приступа заштите на раду.

Исход учења

Предмет омогућава студентима да спознају значење и значај предузећа, да анализирају основне принципе пословања предузећа (продуктивност, економичност и рентабилност) и да могу дефинисати и описати појам инвестиција и начин доношења инвестиционих одлука. Студенти су оспособљени за процјену економских посљедица у радној и животној средини.

Садржај предмета

Увод: основни појмови и дефиниције, значај и циљеви економике. Макроекономија и микроекономија. Теорија предузећа, економика предузећа и технике оптимизације. Средства предузећа (основна и обртна). Залихе. Амортизација. Трошкови и калкулације. Доходак и расподјела. Принципи продуктивности, економичности и рентабилности. Анализа трошкова заштите на раду. Заштита као економска категорија. Економске посљедице у радној и животној средини. Појам и класификција негативних економских посљедица. Примјери добре праксе.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања: Преношење систематских сазнања из литературе. Током часова предавања неке од тема се обрађују или илуструју разним симулацијама из програма за графичко рјешавање и анализу проблема у којима студенти имају активну улогу. Вјежбе: Поред примјера који се анализирају, на часовима се рјешавају проблемски задаци којима се илуструју и обрађују одређене теме (групно и појединачно). Дискусија случајева из праксе: Главни облик рада је обрада случајева из праксе, чиме студенти науче како стечена знања примјенити у практичне сврхе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.

Литература
 1. Сорак, М., Организација и економика предузећа, Универзитет – Технолошки факултет, Бања
  Лука, 2007.
 2. Бобрек, М., Танасић, З., Травар, М.: Процесна организација, Универзитет – Машински
  факултет, Бања Лука, 2007.
 3. Берберовић, Ш., Шуњић, Беус, М.: Универзитет – Економски факултет, Бања Лука, 2005.
 4. Стандарди ISO 14000, ISO 18000.
Облици провјере знања

Оцјена присуства и активности на настави, оцјена колоквијума, оцјена самостално израђеног семинарског рада и завршни испит.

Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 10 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×25) 50 бод.
Завршни испит 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама