Актуатори и сензори

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

1

3П + 2В

6

Наставници

Михајло Стоjчић,  редовни професор

Катедра

Студијски програм

 Мехатроника

Условљеност другим предметима

Основе мехатронике, Регулациона и управљачка техника

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент схвати да су сензори и актуатори „очи“ и „мишићи“ сваког мехатроничког система, те да се упозна са савременим тенденцијама у овој области.

Исход учења

Студент треба да добије јасну представу о томе да су сензори и актуатори саставни дијелови сваког мехатроничког система. Студент у потпуности треба да разумије њихову улогу унутар система. Такође, студент је оспособљен да, зависно од захтјева који се постављају пред систем и зависно од технологије у којој се систем реализује, самостално изврши избор врсте и типа актуатора и сензора. Уз стечена знања из осталих предмета студент је већ оспособљен за самостално пројектовање једноставнијих мехатроничких система.

Садржај предмета

Увод, Oснови технике сензора и актуатора, Мјерење помјерања, брзине и убрзања, Сензори нивоа и близине, Мјерење температуре и влажности, Мјерење силе, притиска и момента, Мјерење протока, Интегрисани сензори, Електрични и електромагнетни актуатори, Електромеханички актуатори, Хидраулични и пнеуматски актуатори, Актуатори од паметних материјала, Микро и нано актуатори, Сензори и актуатори на аутомобилу.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. На практичним и свима доступним примјерима (тврди диск, ласерски штампач, CD и DVD јединица,...) показати улогу и примјену актуатора и сензора, те указати њихово синергијско јединство са осталим дијеловима мехатероничког система. Самостална израда практичних задатка. Предвиђена је посјета једном производном предузећу, гдје би се уочила прaктична примјена сензора и актуатора у производним системима.

Литература

1. Поповић, M.: Сензори и мјерења, Београд, 1995, одговарајућа поглавља

2. Поповић, M.: Сензори у роботици, Београд, 1994, одговарајућа поглавља

3. Bishop, H. R.: Mechatronic Systems, Sensors, and Actuators, Fundamentals and modeling

Облици провјере знања

Два домаћа задатка. У једном задатку студент треба да изврши математичко моделирање неког сензора и актуатора, те да укаже на његову функционалну и практичну примјену. У другом задатку студент описује одабрани мехатронички систем, при чему даје његову функционалну и блок шему. Два колоквијума и завршни испит. Колоквијуми имају писмени и усмени дио, а завршни испит је само усмени.
Похађање наставе
Колоквијуми
40 бод.
Активност на настави
10 бод.
Завршни испит
20 бод.
Домаћи задаци
30 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет

Огласна табла