(16‐Б4ОППР) Пројектовање помоћу рачунара

Назив предмета

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

IV

3 П + 2 В

6

Наставници

Др Симо Јокановић, ванр. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљеви изучавања предмета:

Основни циљ предмета је да студент развије вјештину примјене CAD система за конструисање и (инжењерске) анализе механичких дијелова и уређаја. Те вјештине морају бити на нивоу довољном за конструисање средње сложених уређаја и за конструкционе потребе на дрим предметима.Пратећи циљ је развијање боље имагинације 3Д простора и с тим повезаних инжењерских проблема. На крају, студент треба да усвоји, на концептуалном нивоу, представу о томе како су CADсистеми повезани са другим CA системима и колики је њихов значај у цјелокупном информационо‐комуникационом (IC) ланцу.

Исходи учења (стечена знања):

Сваки студент који положи овај предмет ће бити у стању да:

 • препозна обиљежја од којих се може компоновати CAD модел заданог дијела и предложи параметре за дефиницију појединог обиљежја,

 • креира CAD моделе мање сложених дијелова и уређаја који садрже до 10 дијелова,

 • на бази 3DCAD модела генерише техничке цртеже дијелова и цртеж склопа са листом саставних дијелова,

 • изложи основне принципе и технике употребе савремених CAD система,

 • ријеши, уз помоћ CAD система, мање сложен геометријски проблем из индустријске праксе,

 • изложи предности и мане датих CAD модела истог дијела,

 • открије зашто се дати CAD модел у одређеним условима руши руши и предложи робусније рјешење,

 • објасни механизме интеграције различитих модула CAD система,

 • покаже способност преношења информација о CAD системима инжењерски образованим особама,

 • води аргументовану дискусију о улози и значају CAD технологије за развој домаће индустрије,

 • објасни математичке дефиниције и својства параметарских модела линија и површина,

 • објасни основне методе запреминског моделирања,

 • демонстрира FEM и FEA знања и вјештине на примјеру једноставног статичког проблема.

Садржај предмета:

Мјесто и улога рачунара у савременом начину пројектовања производа.2D и 3D моделирање.Запреминско (solid) моделирање:B‐REP,CSG и друге репрезентације.B‐REP интерне (меморијске)структуре података. Алгоритми геометријског резоновања. Параметарско моделирање помоћу типских форми (фичера). Моделирање дијелова: равни ликови, фичери, геометријски услови,коте, аритметичке релације, толеранције,‘designintent’. Моделирање склопова: геометријске везе, степени слободе, кинематске анимације. Моделирање цртежа: пројекције, пресјеци,детаљи, котирање, симболи. Асоцијативност дијелова, цртежа и склопова. Математички опис кривих линија и површина. Основе методе коначних елемената у инжењерским анализама.Мреже коначних елемената. Оптерећења (силе) и ограничења (везе). Статичке анализе.Динамичке анализе. Интегрисани CAD/CAM/CAE системи и конкурентно инжењерство.PDM и PLMсистеми.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, лабораторијске (рачунарске) вјежбе, самостална израда пројекатног задатка и консултације.

Литература:

 • Kuang‐Hua Chang, Product Design Modeling using CAD/CAE, Elsevier Inc., 2014.

 • Shah J. J., Mäntylä, M.: Parametric and Feature‐Based CAD/CAM: Concepts, Techniques and Applications, Wiley, Chichester, 1995.

Облици провјере знања и оцјењивање:

За домаћи задатак предвиђено је самостално пројектовање заданог производа. Задатак се оцјењује тако што се студенту при презентацији пројекта постављају додатна питања. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе

5 бод.

Домаћи задатак

25 бод.

Завршни испит

40 бод.

Активност на настави

10 бод.

Kолоквијум

20 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Симо Јокановић, ванр. проф.

Огласна табла