(16‐Б81УПЕ) Управљање пројектима у енергетици

Назив предмета

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ЕНЕРГЕТИЦИ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б81УПЕ

Изборни

VIII

3 П + 2 В

5

Наставници

Проф. Др Здравко Н. Миловановић, Др Горан Јањић, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Стицање практичних знања о управљању пројектима и савладавање методологије управљања пројектима која се може примијенити на конкретним примјерима у пракси у области енергетике.Упознавање студената са методологијама управљања интернационалним пројектима и обука студената за припрему и пријављивање пројеката те коришћење домаћих и страних структурних и развојних фондова за финансирање пројеката. Упознавање студената са појмом пројекат,значајним процесима за управљање пројектима и стицање знања и вјештина потребних за покретања и управљање пројектима унапрјеђења и примјене савремених технологија. Усвајање знања о постојећим стандардима и методологијама и неопходности практичне примјене знања управљања пројектима у свим пословним подручјима. Кроз предмет се приказује како сложени ИТ пројекти могу бити ефективно испланирани, реализовани и надзирани. Који алати и методе се користе у појединим фазама развоја и на који начин се све то примјењује у пракси.

Исход учења

Студент ће бити способан да у будућој пракси примјењују управљање енергетским пројектима по свјетски прихваћеној методологији уз коришћење софтвера за управљање пројектима, односно биће способан да идентификује пројектне идеје, креира и презентује приједлог пројекта,прорачуна потребне ресурсе и прати динамику реализације пројекта и учествује у његовој евалуацији. Такође, студент ће стећи компетенције за примјену добре праксе и ефикасног одлучивања у цијелом циклусу управљања пројектима (од припреме, преко идентификације,формулисања, спровођења и евалуације пројекта). Након одслушаног предмета студенти ће бити оспособљени за иницирање пројеката, самостално рјешавање конкретних задатака. Биће упознати са основним процесима, контролама и савременим методама, које се користе у примјени нових технологија и обучени за учествовање и вођење пројеката.

Садржај предмета

Теоријска настава: Појам и врсте пројеката. Дефиниција инвестиционог пројекта. Учесници у реализацији пројекта. Фазе пројекта. Фазе у реализацији пројекта са становишта инвеститора.Стандарди и методологије управљања пројектима. Организација за управљање пројектима.Пројектни тим. Постављање захтјева и циљева пројекта. Анализа изводљивости пројекта. Израда плана пројекта. Идентификација и процјена ризика пројекта. Вођење и праћење пројекта. Услуге консултанта према FIDIC‐у и Економској комисији за Европу (ЕЦЕ). Управљање обимом пројекта.Управљање интеграцијом. Управљање временом. Управљање трошковима. Управљање квалитетом пројекта. Управљање ресурсима. Управљање комуникацијом на пројекту. Управљање ризиком. Управљање набавком. Услови и начин плаћања. Упит и понуда. Врсте уговора (према предмету обавезе извођача и према начину утврђивања цијене). Методологије управљања пројектима развоја базираног на ИТ. Управљање подацима из пројекта. Праћење и контрола реализације пројекта. Управљање промјенама у пројекту. Агилно управљање пројектима.Рачунарски програми за управљање пројектом. Међународни и национални развојни програми и фондови. Правила и могућности пријаве и коришћења међународних фондова. Међународни пројекти. Оперативне смјернице управљања пројектним циклусом (ЕУ методологија). Обрасци,правила и ограничења потребна за пријаву и писање пројекта. Алати и технике ефикасног управљања пројектним циклусом.
Практична настава: Аудиторне вјежбе (У оквиру одабраног софтвера за управљање пројектима реализоваће се сљедеће вјежбе: Опис активности пројекта и дефинисање веза између активности, Израда именика ресурса и распоређивање ресурса у оквиру пројекта, Праћење реализације пројекта, Израда извјештаја). Семинарски рад (Израда плана конкретног пројекта из области енергетике у одабраном софтверском пакету. Примјена програма у управљању пројектима.Уношење активности пројекта. Израда динамичког плана и повезивање активности у пројекту.Одређивање ресурса и трошкова. Праћење реализације пројекта). Лабораторијске вјежбе (Израда програма за реализацију динамичког плана и повезивање активности у пројекту).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и дјелимично електронском облику,aудиторна вјежбања у писаном облику,огледни примјери рачунских задатака, компјутерска подршка. Самостална израда и презентација семинарског рада.

Литература

  • Kerzner,H.: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley & Sons, New Jersey, 2009.

  • Јовановић, П.: Управљање пројектом: Project Management, Факултет организационих наука, Београд 2004.

  • Project Cycle Management Guidelines, European Commission, 2004.

  • Logical Framework Matrix – LFM, European Commission, 2004.

Облици провјере знања

Колоквијуми према правилима студирања, семинарски рад и завршни испит. Кроз семинарски рад студент рјешава практичан проблем.
Похађање наставe
5 бод.
Семинарски рад
20 бод.
Завршни испит
40 бод.
Aктивност на настави
5 бод.
Колоквијуми, I+II
20 + 20 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Проф. Др Здравко Н. Миловановић, Др Горан Јањић, доцент

Огласна табла