(16‐Б80УПП) Управљање производњом

Назив предмета

УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊОМ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

VIII

3 П + 2 В

7

Наставници

Др Милош Сорак, ред. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је пружити студентима одговарајуће образовање из области управљања производним системима, неопходно за рјешавање практичних проблема.

Исход учења

Студент ће бити у стању да:
 • Студент ће бити у стању да у реалном систему (предузећу) управљају активностима планирања, материјалног обебјеђења и расподјеле послова у процесу производње.

 • Да у реалном систему развије и имплементира документацију неопходну за прикупљање података и праћење процеса производње.

Садржај предмета

 • Основи теорије управљања производњом

 • Идентификација и класификација елемената производње

 • Процеси управљања производњом (предвиђање, припрема техничких подлога, планирање, материјално обезбјеђење, расподјела посла, производња и контрола...)

 • Методе и технике управљања производњом

 • Информациони системи у управљању производњом

 • Симулације у управљању производњом.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, самостална израда семинарских радова за реалан производни систем.

Литература

Основна литература:

 • Сорак, М.: Управљање индустријским системима, Бања Лука, 2015.

 • Зеленовић, Д.: Управљање производним системима, ФТН-ИИС, Нови Сад 2004.

 • Ћосић, И., Максимовић, Р.: Производни менаџмент, ФТН-ИИС, Нови Сад 2003.

Додатна литература:

 • Имај, М.: Кајзен, кључ јапанског пословног успјеха, Монои Мањана, Београд 2008.

Облици провјере знања

Кроз семинарске радове студент рјешава практичне задатке везане за примјену процеса управљања производним системима. Семинарски рад се оцјењује.
Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (< 50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.
Похађање наставе
5 бод.
Семинарски рад
15 бод.
Завршни испит
30 бод.
Колоквијум 1
25 бод.
Колоквијум 2
25 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Милош Сорак, ред. проф.

Огласна табла