Управљање квалитетом – 2016

Назив предмета

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б60УПК

Обавезни

VI

3 П + 2 В

6

Наставници

Проф. др Мирослав Бобрек, др Горан Јањић, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Стицање знања из области система менаџмента квалитетом и оспособљавање за примјену инжењерских метода квалитета у индустријским системима. Упознавање са основним међународним стандардима менаџмента.

Исход учења

Студент ће бити у стању да:
  • објасни принципе управљања квалитетом и начин како се ови принципи могу примијенити у организацији,

  • идентификује кључне аспекате циклуса побољшања квалитета,

  • Објасни фазе имплементације система управљања квалитетом

  • одабере и примјени одговарајуће статистичке, инжењерске и управљачке методе и технике за мјерење, анализу и унапрјеђење квалитета,

  • критички процијени организационе и комуникационе захтјеве, те захтјеве за тимским радом потребне за ефикасно управљање квалитетом.

Садржај предмета

Основни појмови и дефиниције. Теоријске основе менаџмента квалитетом. Принципи менаџмента квалитетом и процесни модел. Систем менаџмента квалитетом –QMS, Трансформациони процеси.Процеси мјерења, анализе и унапрјеђења. Процеси менаџмента квалитетом. Документација система квалитета и стандарди ISO9000. Управљање ризиком, Стандарди ISO14000,OHSAS18000,ISO22000. Интегрисани менаџмент системи, пословна изврсност,TQM,CE означавање. Програм дизајнирања, пројектовања и имплементације QMS‐а у организацији. Интерне провјере и унапрјеђења QMS‐а. Студија случаја –QMS у МСП. Студија случаја –QMS у услугама. Статистичке,инжењерске и менаџерске методе у QMS‐у.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, вјежбе уз примјену рачунара, анализе случајева примјене, израда семинарског рада. Посјета индустријском предузећу у којем је успостављен QMS.

Литература

  • М. Бобрек: QMS Design, Машински Факултет, Бања Лука, 2000.

  • М. Бобрек, М. Милекић, К. Мацановић: Управљање квалитетом, Универзитет у Источном Сарајеву, 2014.

  • Јуран, Ј. М., Грина, Ф. М.: Планирање и анализа квалитете, Мате, Загреб, 1999.

Облици провјере знања

Два колоквија, семинарски рад и завршни испит.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијум 1
35 бод.
Завршни испит
30 бод.
Колоквијум 2
30 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Проф. др Мирослав Бобрек, др Горан Јањић, доцент

Огласна табла