Управљање квалитетом
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 2П + 2В 5
Наставници

Мирослав Бобрекредовни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Индустријски менаџмент, положен предмет

Циљ изучавања предмета

Стицање знања из области система менаџмента квалитетом и оспособљавање за примјену инжењерских метода квалитета у индустријским системима. Упознавање са основним међународним стандардима менаџмента.

Исход учења

Студент ће бити у стању да за пројектује, имплементира и одржава систем менаџмента квалитетом у организацији према стандардима ISO 9000.

Садржај предмета

Основни појмови и дефиниције. Теоријске основе менаџмента квалитетом. Принципи менаџмента квалитетом. Процесни модел и Систем менаџмента квалитетом – QMS, Трансформациони процеси. Документација система квалитета и стандарди ISO 9000. Статистичке методе квалитета: седам алата, контролне карте за континуиране вриједности, контролне карте за атрибутивне вриједности. Инжењерске методе квалитета. Интерне провјере и преиспитивање QMS. Студиј случаја – QMS.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске вјежбе и семинарски рад. Самостална израда практичних задатка у лабораторији за роботику. Предвиђена је посјета у два до три предузећа која користе роботе у производном процесу.

Литература
 1. Бобрек, М., Соковић, М., Совиљ, П., Танасић, 3.: Управљање квалитетом, Машински факултет, Бања Лука, 2006.
 2. Јуран, М., Ј., Грина, М. Ф.: Планирање и анализа квалитете, Мате, Загреб, 1999.
 3. Стандарди ISO 9000.
Облици провјере знања

Активност на часовима и семинарски рад 10 поена; Колоквијум – вјежбе 20 поена; Колоквијуми (2×15 поена = 30 поена); Завршни испит 40 поена; Пролазна оцјена се добије ако се кумулативно сакупи 51 поен.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама