Трибологија – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 30 + 30 5
Наставници

Гордана Глобочки-Лакићредовни професор

Бранислав Средановићдоцент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је упознати студента са значајем и улогом процеса трења, хабања и подмазивања у трибомеханичким системима. Обучити га да стечена знања примјени у области конструисања и одржавања машинских елемената и система. Оспособити студента да: анализира услове контакте тијела при релативном кретању, изврши правилан избор материјала контактних парова и мазива, доноси правовремене одлуке о техникама унапрјеђења триболошких карактеристика материјала и мазива, са циљем елиминисања отказа система.

Исход учења

Након положеног испита из овог предмета студент је оспособљен да:

 • примјеном стечених знања, анализира конструкцију са триболошког аспекта,
 • на реалним трибо-елементима идентификује посљедице триболошких процеса,
 • доноси правовремене одлуке за повећање поузданости рада система,
 • изврши правилан избор материјала трибо-елемената,
 • изврши правилан избор мазива и начина подмазивања,
 • идентификује губитке у раду система и понуди могуће уштеде кроз трибологију.
Садржај предмета

Трибологија као наука и техничка дисциплина. Трибомеханички систем. Трење – узроци, врсте и законитости. Хабање материјала – узроци, механизми настанка и законитости. Својства површина и природа контакта тијела у релативном кретању. Карактеристике и избор материјала трибоелемената. Модификација површина и превлаке. Мазива – улога, врсте, подјела и основна својства. Реологија мазива. Врсте подмазивања – хидростатичко, хидродинамичко, еластохидродинамичко, гранично подмазивање. Мониторинг стања и одржавања мазива. Рециклирање уља за подмазивање. Трибометрија и трибидијагностика. Посљедице трења и хабања у оштећењу дијелова машина, могућност детекције и надзора.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Израда семинарског рада. Консултације.

Литература
 1. Ивковић, Б.: Трибологија, Југословенско друштво за трибологију, Крагујевац, 1995.
 2. Рац, А.: Мазива и подмазивање машина, Машински факултет, Београд, 2007.
 3. Ивушић, В.: Трибологија, Хрватско друштво за материјале и трибологију, Загреб, 2002.
 4. Танасијевић, С.: Триболошки исправно конструисање, Машински факултет, Крагујевац, 2004.
 5. Тодоровић, П., Јеремић, Б., Мачужић, И.: Техничка дијагностика, Машински факултет, Крагујевац, 2009.
 6. Глобочки-Лакић, Г., Средановић, Б.: Сепарати предавања и вјежби (материјал у електронској форми)
 7.  Bhushan, B.: Principles and Applications of Tribology, John Wiley & Sons, New York, 1999.
Облици провјере знања

Провјера знања: два колоквијума у току семестра, израда семинарског рада и завршни испит на крају семестра.

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 15 бод.
Семинарски рад 15 бод. Завршни испит 50 бод.
Колоквијум 1 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама