Теорија oдлучивања

Назив предмета

ТЕОРИЈА ОДЛУЧИВАЊА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Изборни

II

2П + 2В

5

Наставници

Горан Јањић,  ванредни професор

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Математике, Инжењерска статистика

Положени предмети

Циљеви изучавања предмета:

Стицање знања и вјештина квантитативног и атрибутивног вишекритеријумског одлучивања, те овладавање примјеном савремених софтвера примјенљивих у теорији и пракси.

Исходи учења (стечена знања):

Студент ће бити у стању да за технолошке или организационе проблеме постави вербалну поставку задатка, постави његову математичку формулацију, ручним поступцима ријеши задатак те да исти симулира у одговарајућем софтверском пакету. Студент ће бити оспособљен и препознатљив са системским прилазима и поставкама проблема, те да их у реалним условима успјешно рјешава.

Садржај предмета:

Увод у вишекритеријумску оптимизацију. Парето оптималност и ефикасност. Метода тежинских коефицијената. Друге методе за добијање Парето оптималних рјешења. Вишеатрибитивно одлучивање. Методе вишеатрибутивног одлучивања. Методе вишеатрибутивног одлучивања (коњуктивна метода, дисјунктивна метода, метода јединствених адитивних тежина, АХП метода). Методе вишеатрибутивног одлучивања АХП метода. Вишециљно одлучивање (метода глобалног критеријума, метода са функцијом корисника, метода ограничавања критеријума, лексикографска метода). Методе вишекритеријумске анализе (метода ЕЛЕКТРЕ). Методе ПРОМЕТХЕЕ. Комбинаторни проблеми вишекритеријумске оптимизације са примјеном софтвера у одлучивању. Комбинаторни проблеми вишекритеријумске оптимизације са примјеном софтвера у одлучивању.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе и семинарски рад. Самостална израда вербално постављених задатка у рачунарској лабораторији.

Литература:

  • Чупић, М., и др.: Одлучивање: формални приступ, ФОН, Београд, 2003.

  • Чупић, М., и др.: Специјална поглавља из теорије одлучивања, ФТН, Нови Сад, 2004.

  • Божичковић, Р.: Методе оптимизације, Саобраћајни факултет, Добој, 2007.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Кроз семинарски рад студент рјешава вербалан задатак ручно и примјеном софтверских пакета. Семинарски рад се оцјењује. Два теста и два колоквијума: у осмој седмици семестра први, у 15 седмици други. На тесту се полаже теорија а на колоквијуму задаци. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (<50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе

5 бод.

Семинарски рад

25 бод.

Завршни испит

25 бод.

Активност на настави

5 бод.

Колоквијуми

40 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Горан Јањић,  ванредни професор

Огласна табла