Технологија организације индустријских система – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 30 + 30 5
Наставници

Зорана Танасићванредни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања предмета је стицање општих знања и вјештина за разумјевање значаја, суштине, прилаза у развоју и поступака организовања индустријских система – предузећа. Да се студенти оспособе за анализу ефективне организационе структуре, која има практичну примјену и реалном систему, и самосталан рад из области технологије организације индустријских система (планирање, организовање, вођење и контрола процеса у функцијама предузећа и предузећа у цјелини).

Исход учења

Студенти ће бити способни да прикупе и користе информације неопходне за анализу организационе структуре и процеса у предузећу. Такође, студенти ће бити у стању да препознају и анализирају унутрашње и вањске факторе који утичу на дизајн индустријског система, али и да предвиде будуће утицајне факторе са циљем успјешног прилагођавања промјенама у окружењу.

Садржај предмета

Увод у теорију организације индустријских система. Положај човjека у процесу рада – човjек, рад и технологије. Будућност рада и нове технологије. Основне подлоге за развој поступака технологије организације. Основне величине индустријских система. Основни параметри и фактори организационе структуре. Дуални карактер организационе структуре. Идентификација предузећа и утврђивање стања предузећа. Принципи развоја ефективних организационих структура. Основне подлоге и поступци за пројектовање организационих структура. Обликовање информационих токова у предузећу. Комуникације у индустријском систему. Технологија организације – промјене и поглед у будућност.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда и презентација семинарског рада. Посјета индустријском систему – предузећу.

Литература

Основна литература:

 1. Зеленовић, Д.: Технологија организације инду. система – предузећа, ФТН, Нови Сад, 2005.
 2. Сорак, М.: Управљање индустријским системима, Технолошки факултет, Бања Лука, 2015.
 3. Бобрек, М., Танасић, З., Травар, М.: Процесна организација, Машински факултет, Бања Лука, 2007.

Додатна литература:

 1. Daft, R. L.:  Understanding the Theory and Design of Organizations, Thompson S-Western, Mason, 2007.
 2. Jones, G. R.: Organizational Theory, Design, and Change, Prentice Hall, New Jersey, 2007.
Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студенти у мањим групама раде конкретан задатак који за циљ има примјену стеченог знања у реалним условима пословања. Два колоквијума средином и крајем семестра су у писаној форми. Завршни испит је усмени и односи се само на теоријска питања.

Похађање и активност на настави 5 бод. Колоквијуми 50 бод.
Завршни испит 35 бод.
Семинарски рад 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама