Технологија обраде резањем – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 45 + 30 6
Наставници

Гордана Глобочки-Лакићредовни професор

Бранислав Средановићдоцент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ прeдмeтa je упознати студенте са теоријом резања, појединачним поступцима обраде резањем и њиховој оптималној примјени; пружити основна знања о савременим поступцима резања; подстицати самосталан рад и креативност студената у примјени стечених знања у рјешавању практичних проблема.

Исход учења

Након положеног испита из овог предмета студент је оспособљен да:

 • идентификује основне процесе и феномене који се јављају у процесу обраде резањем,
 • успостави њихову међусобну зависност и управља тим процесима,
 • идентификује поједине поступке резања и анализира услове обраде,
 • разумије међусобне односе и условљеност између поступка обраде, алата и обрадног система,
 • дефинише геометрију алата за поједине операције обраде,
 • дефинише оптималне режиме обраде за сваки од поступака обраде резањем,
 • правилним пројектовањем фаза израде, рјешава реалне проблеме из производне праксе.
Садржај предмета

Увод у технологију обраде резањем; системи и процеси у обради резањем. Савремени правци развоја технологије резања. Мјерење и контрола у процесу обраде. Општа теорија резања – формирање струготине, механика резања, термодинамика резања, средства за хлађење и подмазивање, трибологија резања, квалитет обраде. Технологичност и обрадивост материјала. Моделирање процеса примјеном плана експеримента. Разрада појединих поступака обраде резањем (стругање, бушење, глодање, брушење, рендисање, провлачење, хоновање, суперфиниш) и избор најповољнијих режима обраде, алата и услова обраде. Сува и полусува обрада (Dry and semi-dry machining). Увод у високобрзинску обраду (High speed machining) и тешку (тврду) обраду (Hard machining).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, графичке и лабораторијске вјежбе. Израда пројектних задатка и њихова практична реализација, консултације.

Литература
 1. Глобочки-Лакић, Г.: Обрада метала резањем - теорија, моделирање и симулација, Машински факултет Бања Лука, 2010.
 2. Globočki Lakić, G., Krama,r D., Kopa,č J.: Metal cutting-theory and applications, Mašinski fakultet Banja Luka i Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2014.
 3. Čuš, F.: Postopki odrezavanja, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2009.
 4. Миликић, Д., Гостимировић, М., Секулић, М.: Основе технологије обраде резањем, ФТН, Нови Сад, 2008.
 5. Лазић, М., Недић, Б., Митровић, С.: Технологија обраде резањем, избор режима обраде, Машински факултет Крагујевац, 2002.
 6. Smith, G. T.: Cutting tool technology, Industrial Handbook, Springer, Southampton Solent University, Southampton, U.K., Springer-Verlag London, 2008.
 7. Grzesik, W.: Advances machining processes of metallic materials, Theory, Modeling and Applications, Elsevier, 2008.
 8. Глобочки-Лакић, Г., Средановић, Б.: Алати и прибори у обради резањем, Машински факултет, Бања Лука, 2016.
Облици провјере знања

Провјера знања: два колоквијума у току семестра, израда пројектног рада и завршни испит на крају семестра.

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 15 бод.
Пројектни рад 15 бод. Завршни испит 50 бод.
Колоквијум 1 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама