Техничка физика
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 1 30 + 30 5
Наставници

Дијана Ђеорђићасистент

Зоран Поповићдоцент

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Оспособљавање студента за разумијевање и рјешавање проблема техничке физике неопходне за студије машинства, а који се односи на оптику, атомску и нуклеарну физику.

Исход учења

Студент је оспособљен да уочава, формулише и рјешава проблеме из области оптике, атомске и нуклеарне физике, како за потребе студија тако и за потребе индустрије.

Садржај предмета

Увод: Значај изучавања техничке физике за студије машинства. Таласне особине електромагнетног зрачења (простирање, одбијање, преламање, интерференција, дифеакција, поларизација, интеракција ЕМЗ и средине, нејонизујуће зрачење, основи фотометрије, корпускуларне особине електромагнетног зрачења. Таласне особине честица, квантна природа зрачења, елементи квантне механике, рендгенско зрачење, молекулски спектри. Атомска језгра, природна радиоактивност, вјештачка радиоактивност, нуклеарне реакције, јонизујуће зрачење, посљедице дејства радиоактивног зрачења, заштита од радиоактивног зрачења. Елементарне честице, фундаменталне интеракције и основне елементарне честице.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и експерименталне вјежбе, самостална припрема за све облике провјере знања.

Литература
 1. Ј. Шетрајчић, Д. Мирјанић, Биофизичке основе технике и медицине, АНУРС, 2012.
 2. И. Јањић, Д. Мирјанић, Ј. Шетрајчић, Општа физика и биофизика, Бања Лука, 1993.
 3. Д. Капор, С. Скубан, Физика, закони и формуле, Нови Сад, 2008.
Облици провјере знања

Урађене лабораторијске вјежбе и положена два колоквијума или интегрални писмени испит.

Активност на настави 10 бод. 1. колоквијум 20 бод. Усмени испит 50 бод.
    2. колоквијум 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама