(М1СИ) Системско инжењерство

Назив предмета

СИСТЕМСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16-М10СИН

Обавезни

1

3П + 2В

6

Наставници

Зорана Танасић, ванредни професор

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Теорија система и информација

Положен испит

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да се студент упозна са примјењеним аспектима теорије система и системског мишљења на подручју индустријских, друштвених и софтверских система. Упознавање системског инжењерства кроз фазе дизајнирања архитектуре (systems architecting) и пројектовања система (systems engineering) врши се на процесном моделу система, користећи развијене софтверске алате.

Исход учења

Студент ће бити у стању да препозна улазне захтјеве и циљеве за систем, те да дизајнира структуру процеса система довољне способности за њихову реализацију. При томе ће моћи дефинисати све битне елементе процеса (циљеве, улазе и излазе, начин управљања, ресурсе и унутрашњу структуру) на нивоу описа довољног за потребе развоја погодне софтверске апликације. Биће оспособљен за коришћење одабраног софтвера за моделирање архитектуре и пословних процеса пословног система.

Садржај предмета

Основни појмови системског инжењерства. Разлика између архитектуре и инжењерства. Процеси системског инжењерства: дефинисање улоге, архитектура, алокација ресурса, управљање ризиком, интеграција система, интеракција са корисницима, раст и развој. Принципи, апликативне методе и технике системског инжењерства за: производни систем, друштвени систем и информациони систем. Софтвери за подршку системског инжењерства.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске вјежбе и пројектни рад. Тимска израда пројекта архитектуре пословног система и модела пословних процеса. Предвиђена је посјета у предузеће које има имплементиран интегрисани информациони систем.

Литература

  • Бобрек, М., Танасић, З.: Системско инжењерство, скрипта

  • Gharajedaghi, J.: System thinking: Managing Chaos and Complexity - Butterwoth, Hinemann, Boston Oxford, 1999.

  • Kossiakoff, A., Sweet, W. N.: Systems engineering J. Wiley, New Jersey, 2003.

  • Maier, M. W., Rechtin, E.: The art of systems architecting, CRC Presss, Florida, 2002.

Облици провјере знања

Кроз пројектни рад тим студената рјешава практичан задатак пројектовања структуре индустријског система и његових пословних процеса. Оцјењује се пројектни рад у цјелини. Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени, тј. тражи се рјешавање задатих тестова из области системског инжењерства. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (<50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.
Похађање наставе
5 бод.
Пројекат
25 бод.
Завршни испит
25 бод.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијуми
40 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Зорана Танасић, ванредни професор

Огласна табла