(М1СПР) Симулација процеса рада

Назив предмета

СИМУЛАЦИЈА ПРОЦЕСА РАДА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16-М11СПР

Изборни

I

2П + 2В

5

Наставници

 Горан Јањић,  ванредни професор

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Инжењерска статистика

Положен испит

Циљеви изучавања предмета:

Циљ предмета је да студент савлада основе теорије симулације технолошких и организационих система у процесима рада, те да упозна могућности примјене симулацијских софтвера у рјешавању сложених индустријских проблема.

Исходи учења (стечена знања):

Студент ће бити у стању да за технолошке или организационе проблеме постави симулацијски задатак, успостави цикличне структуре симулације преко алгоритама и изврши демонстрацију симулације преко одабраних софтвера. Студент ће бити оспособљен и препознатљив са системским прилазима и поставкама проблема, те да их у реалним условима успјешно рјешава и преноси на друге.

Садржај предмета:

Основне концепције симулације. Изградња симулацијских модела. Стратегија извођења симулације. Моделирања. Симулацијски софтвер. Стварање повјерења у симулацијске моделе. Генерисање узорака. Случајне варијабле и њихово генерисање. Анализа улазних података. Планирање симулацијских експеримената. Анализа излаза симулацијских експеримената. Експерименти са симулационим моделима. Софтвери за развој симулационих модела. Симулација технолошких процеса рада. Симулација организационих процеса рада – системске динамике. Рачунарски модели системске динамике. Модели порцеса одлучивања.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе и семинарски рад. Самостална израда вербално постављених задатка у рачунарској лабораторији.

Литература:

  • Черић, В.: Симулацијско моделирање, Школска књига, Загреб, 1993.

  • Зупанчић, Б.: Симулација динамичних система, Љубљана, 1995.

  • Божичковић, Б.: Методе оптимизације, Саобраћајни факултет, Добој, 2007.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Кроз семинарски рад студент рјешава вербалан задатак ручно и примјеном софтверских пакета. Семинарски рад се оцјењује. Два теста и два колоквијума: у осмој седмици семестра први, у 15 седмици други. На тесту се полаже теорија а на колоквијуму задаци. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (<50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе

5 бод.

Семинарски рад

25 бод.

Завршни испит

25 бод.

Активност на настави

5 бод.

Колоквијуми

40 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

 Горан Јањић,  ванредни професор

Огласна табла