Симулација процеса рада
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 2П + 2В 5
Наставници

Горан Јањићванредни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство и менаџмент

Условљеност другим предметима

Инжењерска статистика – положен испит

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основе теорије симулације технолошких и организационих система у процесима рада, те да упозна могућности примјене симулацијских софтвера у рјешавању сложених индустријских проблема.

Исход учења

Студент ће бити у стању да за технолошке или организационе проблеме постави симулацијски задатак, успостави цикличне структуре симулације преко алгоритама и изврши демонстрацију симулације преко одабраних софтвера. Студент ће бити оспособљен и препознатљив са системским прилазима и поставкама проблема, те да их у реалним условима успјешно рјешава и преноси на друге.

Садржај предмета

Основне концепције симулације. Изградња симулацијских модела. Стратегија извођења симулације. Моделирања. Симулацијски софтвер. Стварање повјерења у симулацијске моделе. Генерисање узорака. Случајне варијабле и њихово генерисање. Анализа улазних података. Планирање симулацијских експеримената. Анализа излаза симулацијских експеримената. Експерименти са симулационим моделима. Софтвери за развој симулационих модела. Симулација технолошких процеса рада. Симулација организационих процеса рада – системске динамике. Рачунарски модели системске динамике. Модели порцеса одлучивања.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе и семинарски рад. Самостална израда вербално постављених задатка у рачунарској лабораторији.

Литература
 1. Черић, В.: Симулацијско моделирање, Школска књига, Загреб, 1993.
 2. Зупанчић, Б.: Симулација динамичних система, Љубљана, 1995.
 3. Божичковић, Б.: Методе оптимизације, Саобраћајни факултет, Добој, 2007.
Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студент рјешава вербалан задатак ручно и примјеном софтверских пакета. Семинарски рад се оцјењује. Два теста и два колоквијума: у осмој седмици семестра први, у 15 седмици други. На тесту се полаже теорија а на колоквијуму задаци. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (<50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 25 бод.
Семинарски рад 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама