Савремени материјали – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 30 + 30 6
Наставници

Драгослав Добрашванредни професор

Милисав Марковићасистент

Катедра

Катедра за материјале, заваривање и металургију

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Материјали 2 – положен испит

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је надградња знања о савременим материјалима са анализом утицаја микроструктуре на особине и подручје примјене као и методама испитивања материјала.

Исход учења

Студент добија јасну представу о микроструктури металних и неметалних материјала. Студент разумије утицај микроструктуре на механичке, технолошке и корозионе особине материјала. Студент је оспособљен да води пројекте увођења савремених материјала у производњу и унапрјеђује метода испитивања особина материјала.

Садржај предмета

Увод: подјела материјала. Фундаментални термодинамички односи релевантни за фазне дијаграме. Криве слободне енергије и фазни дијаграми. Специфичности кристалне микроструктуре метала и њихових легура. Појединачна карактеристика и класификација легура и метала уз примјену одговарајућих дијаграма стања. Молекуларне микроструктуре полимера. Специфичности кристалне и аморфне керамике. Еластомери (гуме). Керамике (силикалне, металне, некристалне керамике). Стакло и метална стакла (аморфни метали). Композити (партикулитни, ојачани влакнима, ламинати). Биоматеријали. Утицај микроструктуре на механичке особине и примјену. Експерименталне методе испитивања особина материјала.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, графичке и лабораторијске вјежбе, консултације. Самостална израда семинарског задатка. Предвиђена је посјета предузећу које посједује опрему за производњу и испитивање.

Литература
 1. Р. Зрилић, Д. Добраш: Биоматеријали, Машински факултет у Бањалуци, 2014.
 2. W. D. Callister, Jr. Material science and engineering, John Wiley & Sons, Inc. 1994
 3. С. Томашевић: Дизајнирање инжињерских материјала, Зеница 1999.
 4. С. Томашевић, Р. Зрилић: Наука о материјалима, Сарајево, Зеница, Бања Лука, 1999.
 5. В. Ђорђевић: Машински материјали, Универзитет у Београду, 1999.
Облици провјере знања

За одабрани материјал студент треба да уради семинарски рад који обухвата анализу микроструктуре и механичка испитивања. Колоквијум може бити писмени испит или практични рад. Активност на настави се процјењује евалуацијом усвојених садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Активност на настави 10 бод. 2. колоквијум 20 бод.
Семинарски рад 10 бод. Завршни испит 40 бод.
1. колоквијум 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама