Производне технологије – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 30 + 30 5
Наставници

Гордана Глобочки-Лакићредовни професор

Јовица Илићасистент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је стицање елементарних знања из производних технологија: примарног обликовања, деформисања, обраде резањем, спајањем, термичке обраде, неконвенционалних метода обраде, у мјери потребној за лакше разумијевање садржаја основних предмета на студијским програмима првог циклуса студија. Поред тога, циљ је пружити основна знања из производних технологија студентима студијских програма којима технолошки поступци обраде нису примарна област.

Исход учења

Студент је стекао основна знања из производних технологија и може да препозна и разликује поједине технологије обраде, могућности њихове примјене у изради одређених дијелова и производа, те да разумије основне принципе функционисања алата, помоћних уређаја, машина и мјерне опреме.

Садржај предмета

Увод у производне технологије, подјела. Технологија примарног обликовања: производња и прерада жељезних метаријала, производња и прерада нежељезних материјала, ливење, металургија праха. Технологија обраде пластичним деформисањем-основе: обрада лима, деформисање раздвајањем, савијање, дубоко извлачење, запреминска обрада, ваљање, вучење, сабијање, ковање, истискивање, утискивање, thixo-деформисање. Технологија обраде резањем-основе: обрада са дефинисаном геометријом алата: стругање, бушење, глодање, провлачење, сјечење; обрада са недефинисаном геометријом алата: брушење, хоновање, леповање, суперфиниш. Основе неконвенционалних технологија обраде: обрада воденим и абразивним воденим млазом, обрада ласером, плазмом, електроерозијом, хемијска и електрохемијска обрада, обрада ултразвуком, комбиноване методе обраде. Увод у технологије брзе израде прототипских производа и алата. Технологије растављивог и нерастављивог спајања. Технологије термичке обраде метала: термичка обрада челика, цементација, нитрирање, борирање, термичка обрада обојених метала. Увод у технологије заштитних превлака. Технологије обраде пластичних маса: директно, индиректно и ињекционо пресовање, екструдирање, дување. Увод у технологије производње полупроводничких елемената. Увод у технологију производње композитних материјала. Основе нумеричког управљања обрадним процесима – структура обрадног система, врсте управљања.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске и аудиторне вјежбе.

Литература
 1. Шљивић, М., Станојевић, М., Фрагаса, К., Павловић, А.: Основе производних технологија, Машински факултет Бања Лука, Бања Лука, 2014.
 2. Калајџић, М.: Технологија машиноградње, Машински факултет Београд, Београд, 2002.
 3. Глобочки-Лакић, Г.: Обрада метала резањем-теорија, моделирање и симулација, Машински факултет Бања Лука, Бања Лука, 2010.
 4. Балич, Ј., Пахоле, И.: Производне технологије, Факултета за стројништво Марибор, Марибор, 2008.
 5. Глобочки-Лакић, Г.: Сепарати предавања у електронској форми, 2014.
Облици провјере знања

Провјера знања се врши путем два колоквијума у току семестра и завршним испитом на крају семестра.

Присуство настави 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 55 бод.
    Колоквијум 2 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама