Процесна организација – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 30 + 30 5
Наставници

Зорана Танасићванредни професор

Мирослав Бобрекредовни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања предмета је упознавање и изучавање општих знања и вјештина неопходних за разумијевање значаја и прилаза у развоју и поступака организовања предузећа, те да се оспособе студенти за рад на планирању, организовању, вођењу и контроли процеса у предузећу и предузећа у цјелини.

Исход учења

Студенти стичу општа знања и специфичне вјештине на основу којих постају компетентни за анализу процеса у пословним системима и њихове структуре. Студенти ће бити способни да прикупе и користе информације неопходне за анализу организационе структуре и процеса у предузећу. Такође, студенти ће бити у стању да препознају и анализирају унутрашње и вањске факторе који утичу на дизајн организације, али и да предвиде и препознају будуће утицајне факторе са циљем правовременог прилагођавања промјенама и опстанка на тржишту.

Садржај предмета

Традиционални поглед на организацију. Увод у теорију процесне организације. Теорија система и кибернетика. Процесни приступ – оријентација на пословне процесе. Трансформација традиционалне према процесној организацији. Процесна и функционална организација. Основне подлоге за развој процесне организације. Организациони дизајн – процес стварања модела организационе структуре у складу са контекстом организације. Подаци и база података пословног система. Основни типови структуре, концепти дизајна и нови приступи. Методе и технике унапрјеђења процеса пословања. Обликовање информационих токова у предузећу. Комуникације у пословном систему. Организација процеса промјене и поглед у будућност. Примјена софтвера за моделирање процеса у пословним системима (Bpwin).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и тимска израда и презентација семинарски рад.

Литература
 1. Бобрек, М., Танасић, З., Травар, М.: Процесна организација, Машински факултет, Бања Лука, 2007.
 2. Сикавица, П., Хернаус, Т.: Дизајнирање организације: структуре, процеси, послови, Нови информатор, Загреб, 2011.
 3. Зеленовић , Д.: Технологија организације индустријских система – предузећа, ФТН, Нови Сад, 2005.

Додатна литература:

 1. Crosetto, G., Macazaga, J.: The Process-based Organization: A NaturalOrganization Strategy, 2005.
 2. Daft, R. L.: Understanding the Theory and Design of Organizations, Thompson S-Western, Mason, 2007.
 3. Jones, G. R.: Organizational Theory, Design, and Change, Prentice Hall, New Jersey, 2007.
Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студенти у мањим групама раде конкретан задатак који за циљ има примјену стеченог знања у реалним условима пословања. Два колоквијума средином и крајем семестра су у писаној форми. Завршни испит је усмени и односи се само на теоријска питања.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 50 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 30 бод.
Семинарски рад 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама