Погонски материјали – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 4 2 + 2 5
Наставници

Петар Гвероредовни професор

Данијела Кардашвиши асистент

Катедра

Катедра за термотехнику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада на овом предмету основна знања везана за основне појмове, особине, добијање и коришћење горива, индустријске воде и мазива у енергетици и моторима са унутрашњим сагоријевањем. Студент треба да овлада основним знањима везаним за сагоријевање.

Исход учења

Студент ће бити у могућности да представи основне појмове о горивима, индустријској води и мазивима, те процесу сагоријевања. Студент ће бити у могућности да разумије протумачи основне појмове везане за горива, индустријску воду, мазива, особине, начине добијања и коришћења. Студент ће бити у стању да обави стехиоматријски прорачун процеса сагоријевања, укључујућу материјалне и енергетске билансе. Студент ће бити у могућности да знања везана за горива, мазива и индустријску воду примјени у пракси. Студент ће бити у стању да идентификује подручја примјене, те интегрише стечена знања у конкретна техничка рјешења. Студент ће бити у стању да на бази стечених знања расуђује и доноси процјене у вези са производњом и коришћењем горива, мазива и индустријске воде.

Садржај предмета

Енергетски ресурси и ситуација у свијету, региону, Републици Српској и БиХ. Климатске промјене. Горива, подјела, елементарни састав и особине. Основи сагоријевања и стехиометрија сагоријевања, температура сагоријевања, Ht – дијаграм. Техничка анализа. Чврста горива, природна горива, биомаса и угљеви. Чврста горива, процеси прераде угљева, сагоријевање угљеног праха, термохемијски процеси. Синтетичка горива добијена из чврстих горива. Течна горива, нафта, технологије добијања и прераде, уља за ложење. Течна горива за моторе СУС, бензин, дизел. Гасовита горива, природни гас. Гасовита горива, КПГ вјештачки гасови, ТНГ. Алтернативна горива,.водиник, биодизел, биоетанол. Горивне ћелије. Индустријска вода, састав и особине, начин дјеловања. поступци припреме, услови за коришћење. Мазива, основи трибологије, подјела мазива, означавање. Мазива, течна, чврста и гасовита мазива, добијање, коришћење, означавање и технологије рециклаже.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Самостална израда и презентација лабораторијских вјежби. Упознавање са процесима везаним за коришћењу погонских материјала у пракси.

Литература
 1. Гверо, П., Вукић, Љ., Ботић, Т.: Погонски материјали, Машински факултет Бања Лука (у припреми),
 2. Радовановић, М.: Погонски материјали, Машински факултет, Београд, 1994.
 3. Радовановић, М.: Индустријска вода, Машински факултет, Београд, 1995.
 4. Рац, Р.: Мазива, Машински факултет, Београд, 1994.
 5. Практикум за лабораторијске вежбе из погонских материјала (МФ Београд)
 6. Практикум за лабораторијске вјежбе из органске и неорганске технологије (ТФ Бања Лука)
Облици провјере знања

Провјера на часу. Лабораторијске и аудиторне вјежбе. Колоквијуми са оцјењивање (2). Усмени испит.

Похађање наставе 5 бод. Колоквији I+II 35+25 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 20 бод.
Лабораторијске вјежбе 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Излазак на усмени испит је условљен одбраном лабораторијских вјежби.

Документи

Материјали за вјежбе

Вјежба 7

Вјежба 11

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама