Отпорност материјала – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 45 + 45 8
Наставници

Страин Посављакванредни професор

Гордана Тошићасистент

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима

Механика I (Статика) – положен испит

Циљ изучавања предмета

Оспособљавање студента за разумијевање и рјешавање проблема чврстоће, крутости, стабилности и димензионисања линијских елемената конструкција, изложених различитим видовима оптерећења.

Исход учења

Студент је оспособљен да код линијских елемената конструкција: 1) Анализира помјерања, напоне и деформације, 2) Реши проблем чврстоће, крутости и стабилности, 3) Изврши димензионисање, 4) Препозна и ријеши статички одређене и статички неодређене проблеме, 5) Примјени одговарајућу хипотезу о разарању материјала за случај сложеног оптерећења.

Садржај предмета

Увод: Предмет, задаци и веза OM са другим наукама, Оптерећење, геометрија и материјали ЕК, Унутрашње силе, Напони и напонско стање у тачки, Помјерања и деформације, Опште оптерећени линијски ЕК, Основне претпоставке и принципи. Затезање/притисак штапова: Деформације, Напони, Пресјечне величине, Штап у хомогеном температурном пољу, Штапови оптерећени сопственом тежином, Ротациони штапови, Статички неодређени проблеми, Штапне конструкције, Ограничења, Испитивање материјала затезањем, Гранични и дозвољени напони, Чврстоћа, крутост, носивост и димензионисање. Анализа напона/деформација: Равно стање напона/деформација, Просторно стање напона, Уопштени Хуков закон. Практични проблеми смицања: Прорачун. Геометријске карактеристике попречних пресјека: Статички моменти, Моменти инерције, Моров круг и елипса инерције, Моменти отпора. Увијање штапова кружног/кружно-прстенастог попречног пресјека: Напони, Деформисање, Пресјечни моменти, Чврстоћа, крутост и носивост, Лака трансмисиона вратила, Статички неодређени проблеми, Оштећења. Равно савијање: Чисто и попречно савијање греда, Деформације, Напони, Рационални облици и степен искоришћења попречних пресјека греда, Чврстоћа и димензионисање, Греде (Идеални облици, Ојачавање ламелама, Деформисање простих греда, конзола и греда са препустима, Статички неодређени проблеми, Косо савијање: Напони, Неутрална оса. Ексцентрично затезање/притисак штапова: Напони, Неутрална оса, Језгро пресјека. Извијање штапова: Извијање у еластичној и нееластичној области. Енергетски методи: Деформацијски рад и енергија, Теореми, Максвел-Морови интеграли, Минимум потенцијалне енергије, Канонске једначине метода сила. Хипотезе о разарању материјала: Анализа и примјена.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе, израда графичких радова (ГР) и самостална припрема за све облике провјере знања.

Литература
 1. Посављак, С.: Отпорност материјала I, Машински факултет, Бања Лука, 2014.
 2. Благојевић, Д., Добраш, Д.: Отпорност материјала, Машински факултет, Бања Лука, 2001.
 3. Ружић, Д., Чукић, Р.: Отпорност материјала I и II, Машински факултет, Београд, 1990.
Облици провјере знања

Одбрана 2 самостално израђена ГР (задаци), 2 колоквијума (1. Колоквијум је условљен одбрањеним 1. ГР, а 2. Колоквијум је условљен положеним 1. Колоквијумом и одбраљеним 2. ГР) или писмени испит бодовно еквивалентан колоквијумима (задаци) и усмени испит (теорија).

Настава (похађање и активност) 10 бод. 2. колоквијум 20 бод.
Графички радови 10 бод. Усмени испит 40 бод.
1. колоквијум 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Потребна знања из Механике I (Статике) и Више математике.
Овјера предмета је условљена са мин. 80% присустава на П и В и са 2 одбрањена графичка радa.

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама