Отпорност материјала – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 45 + 45 8
Наставници

Страин Посављакванредни професор

Гордана Тошићасистент

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима

Механика I (Статика) – положен испит

Циљ изучавања предмета

Оспособљавање студента за разумијевање и рјешавање проблема чврстоће, крутости, стабилности и димензионисања линијских елемената конструкција, усљед различитих оптерећења.

Исход учења

Студент је оспособљен да уочава, формулише и рјешава проблеме прорачуна елемената машина и конструкција, како за потребе студија тако и за потребе индустрије.

Садржај предмета

Увод: Предмет, задаци и веза OM са другим наукама, Оптерећење, геометрија и материјали елемената конструкција (ЕК), Унутрашње силе, Напони и напонско стање у тачки, Помјерања и деформације, Опште оптерећени линијски ЕК, Основне претпоставке и принципи. Затезање и притисак штапова: Деформације, Напони, Пресјечне величине, Штап у хомогеном температурном пољу, Штапови оптерећени сопственом тежином, Ротациони штапови, Статички неодређени проблеми, Штапне конструкције, Ограничења, Испитивање материјала затезањем, Гранични и дозвољени напони, Чврстоћа, крутост, носивост и димензионисање. Анализа напона и деформација: Равно стање напона/деформација, Просторно стање напона, Уопштени Хуков закон. Практични проблеми смицања: Прорачун. Геометријске карактеристике попречних пресјека: Статички моменти, Моменти инерције, Моров круг и елипса инерције, Моменти отпора. Увијање штапова кружног/кружно-прстенастог попречног пресјека: Напони, Деформисање (релативни углови и углови увијања), Пресјечни моменти, Чврстоћа, крутост и носивост, Лака трансмисиона вратила, Статички неодређени проблеми, Оштећења. Равно савијање: Чисто и попречно савијање греда, Деформације, Напони, Рационални облици и степен искоришћења попречних пресјека греда, Чврстоћа и димензионисање, Греде (Идеални облици, Ојачавање ламелама, Деформисање простих греда, конзола и греда са препустима, Статички неодређени проблеми, Косо савијање: Напони, Неутрална оса. Ексцентрично затезање/притисак штапова: Напони, Неутрална оса, Језгро пресјека. Извијање штапова: Извијање у еластичној и нееластичној области. Енергетски методи: Деформацијски рад и енергија, Теореми, Максвел-Морови интеграли, Минимум потенцијалне енергије, Канонске једначине метода сила. Хипотезе о разарању материјала: Анализа и примјена.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе, израда графичких радова и самостална припрема за све облике провјере знања.

Литература
 1. Посављак, С.: Отпорност материјала I, Машински факултет, Бања Лука, 2014.
 2. Благојевић, Д., Добраш, Д.: Отпорност материјала, Машински факултет, Бања Лука, 2001.
 3. Ружић, Д., Чукић, Р.: Отпорност материјала I и II, Машински факултет, Београд, 1990.
Облици провјере знања

Одбрана два самостално израђена графичка рада (задаци), два колоквијума или интегрални писмени испит бодовно еквивалентан колоквијумима (задаци) и усмени испит (теорија).

Активност на настави 10 бод. 2. колоквијум 20 бод.
Графички радови 10 бод. Усмени испит 40 бод.
1. колоквијум 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Потребна знања из Механике I (Статике) и Више математике.

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама