Основи организације и економике – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 30 + 30 5
Наставници

Зорана Танасићванредни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања предмета је да се омогући студентима стицање основним теоријских и практичних знања и вјештина из области организације и економике пословних система.

Исход учења

Студент ће показати основна теоријска и практична знања и разумијевање у области организације и економике. Студент ће бити способан да истражи и примјењује моделе организационе структуре, као и да врши анализу и оцјену ефикасности и ефективности процеса у оквиру пословног система.
Студенти ће овладати поступцима за анализу и праћење прихода, трошкова и ефеката пословања. Студент ће показати способности презентовања идеја и активно учешће у рјешавању проблема у оквиру тима из области организације и економике предузећа.

Садржај предмета

Основи организације предузећа: Појам и дефиниција организације. Улога и значај организације у друштву. Развој организације као науке. Правне форме привредних друштава – оснивање организације (Облици и врсте предузећа). Основни појмови дизајна организације. Параметри организационе структуре: подјела рада, делегирање ауторитета, департментализација и координација. Фактори организационе структуре: средина, култура, старост и величина организације, технологија и стратегија. Основни модели организационе структуре. Функције и процеси у предузећу. Организација производње (планирање, материјално обезбјеђење, расподјела посла и др.). Савремени модели организационих система. Организационо понашање - положај човјека у процесу рада (човјек, рад и технологије). Организационе промјене – будућност рада и нове технологије. Групе и тимови. Комуникације и конфликти.
Основи економике предузећа: Појам економије. Основни проблеми економске организације. Тржиште и држава у економској привреди. Понуда и потражња. Приходи и расходи. Анализа трошкова. Одређивање цијене коштања на тржишту потпуне конкуренције. Праг рентабилности. Биланс успјеха. Биланс стања. Показатељи успјешности пословања предузећа.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и семинарски рад. Тимска израда и презентација семинарског рада. Крајем семестра је предвиђена посјета пословном систему.

Литература
 1. Танасић, З. и др. (2007): Процесна организација, Машински факултет, Бања Лука
 2. Сорак, М. (2007): Организација и економика предузећа, Технолошки факултет, Бања Лука
 3. Ондреј, Ј. и др. (2013): Основи организације и менаџмента, ФОН, Београд
 4. Петровић, М, и др. (2009): Организација, Економски факултет, Београд,
 5. Шуњић-Беус, М., Берберовић, Ш, и др. (2005): Економика предузећа, Сарајево

Додатна литература:

 1. Daft, R. L. (2010): Organization Theory and Design, South-Western, Mason
 2. Jones, G. R. (2007): Organizational Theory, Design, and Change, Prentice Hall, New Jersey
Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студенти у мањим групама раде конкретан задатак који за циљ има примјену стеченог знања у реалним условима пословања. Два колоквијума средином и крајем семестра су у писаној форми. Завршни испит је усмени и односи се само на теоријска питања.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми, I+II 50 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 30 бод.
Семинарски рад 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама