Основи мехатронике – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 4 2 + 2 5
Наставници

Михајло Стоjчићредовни професор

Бојан Кнежевићдоцент

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима

Механике, Електротехника, Програмирање – одслушани предмети

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент добије основне информације о улози и примјени мехатронике као синергијског јединства више техничких дисциплина. Студент треба да схвати нову филозофију код пројектовања.

Исход учења

Студент ће успоставити функционалну везу између механичких, електроничких и информатичких система у саставу једног мехатроничког производа. Студент ће бити оспособљен да разликује компоненте мехатроничког система, да разумије њихове појединачне функције и међусобно дјеловање. Студент ће бити у стању да специјалистичке предмете у каснијој фази образовања доводи у везу са интегралним приступом развоја мехатроничког производа.

Садржај предмета

Увод, основни појмови, дефиниције, примјери, особине и пројектовање мехатроничких система, Системи: континуални и дискретни, блок дијаграми, структура, математичко моделовање, линеаризација, представљање у комплексном и временском домену, Електрична кола: бистабили, бројачи, тајмери, АД и ДА конвертери, Микропроцесори и микроконтролери, Програмирање микроконтролера (користећи неку од актуелних развојних платформи: Arduino, Rasperry Pi,…), PLC – структура и програмирање, Сензори-општи појмови, сензори: помјерања, близине, убрзања, силе момента и притиска, температуре, протока, свјетлости, МЕМС и kinect сензори, Актуатори-општи појмови, актуатори: електрични, електромеханички, електромагнетни, хидраулични и пнеуматски, од паметних материјала и МЕМС актуатори, Управљање системом у реалном времену (објаснити и практично демонстрирати на примјеру), Обрада сигнала, DFT и FFT, Комуникациони протоколи, Изабрани примјери мехатроничких система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе и самостална израда семинарског задатка.

Литература
 1. Rolf Isermann: Mechatronic Systems – Fundementals, Darmstadt University of Technology, ©Springer-Verlag, 2005.
 2. D. Shetty, R. A. Kolk: Mechatronics System Design, University of Hartford, second edition, ©Cengage Learning, 2010.
 3. D. G. Alciatore, M. B. Histand: Introduction to Mechatronics and Measurement Systems, Colorado State University, fourth edition 2012, ©McGraw-Hill
 4. Bishop, R. H.: The Mechatronic Handbook, CRC Press LLC, London, New York, Washington, DC, 2002.
 5. Писани материјали са предавања
Облици провјере знања

Испит се састоји од семинарска рада и завршног испита. Завршни испит се полаже усменом у облику два колоквијума или интегрално, а након успјешне одбране семинарског рада.

Похађање наставе      
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 70 бод.
Семинарски рад 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама