Основи котлова – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 45 + 30 6
Наставници

Винко Бабићванредни професор

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Постизање академских компетенција за економично коришћење горива у котловима за топлификационе и индустријске потребе и унапрјеђење енергетске ефикасности. Овладавање потребним знањима: за избор котловског постројења у пракси, планирање производње и потребне количине и квалитета горива, планирање неопходне сигурности снабдијевања потрошача топлотном енергијом и праћење примјене техничких прописа за мања котловска постројења.

Исход учења

Стицање теоријских и практичних знања за економично коришћење горива у котловима за топлификационе и индустријске потребе и унапрјеђење енергетске ефикасности кроз смањење губитака и учешће властите потрошње. Способност примјене стечених знања код избора котловског постројења у пракси, планирања производње и потребне количине и квалитета горива, планирања неопходне сигурности снабдијевања потрошача топлотном енергијом. Оспособљавање за једноставније анализе и оптимизације у експлоатацији и одржавању котловског постројења. Оспособљеност за праћење примјене техничких прописа за мања котловска постројења.

Садржај предмета

Теоријска настава: Принцип рада котлова и дефиниције основних појмова. Основна класификација котлова. Основни елементи котлова и струјање медијума. Материјални биланс сагоријевања у ложишту котла. Коефицијент вишка ваздуха. Потпуно и непотпуно сагоријевање. Оствалдов дијаграм. Енталпија димног гаса, I-t дијаграм и адијабатска температура. Топлотни биланс, топлотни губици и СКД котла. Врсте и основне карактеристике грејних површина. Материјални и топлотни биланс грејних површина, топлотна шема котла. Основни појмови о аеродинамици котла и врстама промаје. Основни појмови из хидродинамике котла. Ложишта и уређаји за сагоријевање чврстог горива у слоју. Ложишта и уређаји за сагоријевање течног и гасовитог горива. Конструкција котлова за гријање: парни, вреловодни и топловодни. Уређаји за пречишћавање димних гасова од чврстих честица.
Практична настава: Аудиторне вјежбе и рачунски примјери пређеног градива (Шеме струјања медијума кроз котао. Материјални биланс процеса сагоријевања: топлотна моћ; потребна количина ваздуха; запремина, састав и енталпија продуката потпуног сагоријевања; израда Оствалдовог дијаграма; израда h-t дијаграма. Топлотни биланс, топлотни губици, СКД котла и одређивање потрошње горива. Адијабатска температура. Топлотни биланс грејних површина котла.) Домаћи задатак: За задату шему котла и гориво, дати шему токова радних медијума и израчунати: топлотни биланс грејних површина; температуру, коефицијент вишка ваздуха и енталпију продуката сагоријевања (предајник топлоте). Екскурзија: Упознавање конструкција и начина рада топловодних, вреловодних и парних котловских постројења са сагоријевањем: чврстог горива у слоју, течних горива и биомасе. Упознавање начина израде ових котловских постројења.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и електронском облику, препоручена литература, аудиторна вјежбања у писаном и електронском облику, рачунарска подршка. Самостална израда и презентација домаћег задатка. У оквиру наставе студент ће се упознати са више врста изведених котловских постројења, обиласком истих на терену, као и са израдом котлова посјетом фабрици за производњу колова.

Литература
 1. Бабић, В.: Писани изводи из предавања из основа котлова;
 2. Бркић, Љ., Живановић, Т., Туцаковић, Д.: Парни котлови, Машински факултет, Београд, 2014.;
 3. Бркић, Љ., Живановић, Т., Туцаковић, Д.: Термички прорачун парних котлова, Машински факултет, Београд, 2014.;
 4. Бабић, В.: Основе котлова, Машински факултет, Бања Лука, 2015./у припреми/
Облици провјере знања

Оцјена домаћег задатка, два колоквијума у форми писменог испита и завршни усмени испит. Активности на настави се процјењују израдом кратких тестова у току наставе.

Похађање наставе 5 поена Колоквијуми 20+20 поена
Активност на настави 5 поена Завршни испит 30 поена
Домаћи задатак 20 поена Укупно 100 поена
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама