Основи конструисања – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 30 + 30 4
Наставници

Милан Тицаванредни професор

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Машински елементи 1, Машински елементи 2 – одслушани предмети

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да се студенти детаљно упознају са принципима и методама конструисања од идеје (листе захтјева) до израде пројектне документације.

Исход учења

Студент ће бити оспособљен да самостално рјешава задатке из области пројектовања и конструисања техничких система, формира варијантна концепцијска рјешења, изврши оцјењивање и избор оптималне варијанте конструкционог рјешења.

Садржај предмета

Увод у проблематику конструисања. Врсте конструкција. Конципирање идејног рјешења. Листа захтјева. Структура функција машинског система. Матрица извршилаца функција. Формирање варијантних рјешења. Методе оцјењивања. Избор оптималне варијанте концепцијског рјешења. Димензионисање и обликовање дијелова конструкције (димензионисање на основу чврстоће, крутости, функције, законских и економских ограничења...). Експериментално одређивање напона (мјерне траке, метода фотоеластометрије). Статистичка обрада функција промјене напона (Вејбулове функције). Критични напон. Основна и радна издржљивост. Сигурност и поузданост машинских дијелова и система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе и самостална припрема за све облике провјере знања.

Литература
  1. Огњановић, М.: Основе конструисања, Машински факултет, Београд, 2000.
  2. Огњановић, М.: Развој и дизајн машина, Машински факултет, Београд, 2007.
Облици провјере знања

Самостално урађен Семинарски рад и Завршни испит (презентација семинарског рада и одговори на постављена питања).

Активност на настави 10 бод. Завршни испит 50 бод.
Семинарски рад 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Документи

План и распоред предавања и вјежби

План и распоред предавања и вјежби

Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама