Организација производње
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 3 2П + 2В 5
Наставници

Зорана Танасићванредни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је пружити студентима одговарајуће образовање из области организације производње, неопходно за рјешавање практичних проблема.

Исход учења

Студент ће бити у стању да управљања реалним процесом производње. То подразумијева да студент самостално планира, материјално обезбјеђује и диригује процесом производње, коришћењем информатичке подршке.

Садржај предмета

1. Основи теорије организације
2. Основи теорије управљања
3. Значај организовања производње
4. Управљање: потражњом и техничком припремом производње
5. Процес управљања производњом (планирање, материјално обезбјеђење, расподјела посла)
6. Методе и технике управљања производњом
7. Економика производње (репродукција и њене карактеристика, трошкови, резултати репродукције)

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и семинарски рад. Самостална израда семинарског рада за реалан процес производње. Предвиђена је посјета у два предузећа која користе информатичку подршку процесу производње.

 

Литература
 1. Сорак, М.: Организација и економика предузeћа. Технолошки факултет, Бања Лука, 2007.
 2. Сорак, М.: Менаџмент производње. Технолошки факултет, Бања Лука, 2006.
 3. Ћосић, И., Максимовић, Р.: Производни менаџмент. ФТН ИИС, Нови Сад, 2003.
 4. G. R.: Operation management, Decision Making in the Operations Function, McGraw-Hill, 1993.
Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студент рјешава практичан задатак управљања реалним процесом производње коришћењем информатичке подршке. Семинарски рад се оцјењује. Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (<50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 30 бод.
Семинарски рад 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама