Операциона истраживања – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 30 + 30 6
Наставници

Горан Јотићвиши асистент

Ранко Божичковићванредни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Овладавање методама и техникама оптимизације и вишекритеријумског одлучивања везаним за истраживање операција у производним и услужним системима и препознавање проблема у пословним системима који се могу моделирати и оптимизирати методама операционих истраживања.

Исход учења

Студент ће бити у стању да:

 • дефинише проблем и креира математички модел оптимизације/одлучивања,
 • одабере адекватну методу/технику операционих истраживања у зависности од посматраног проблема,
 • спроведе анализу система с циљем оптимизације/избора најбољег рјешења (уз коришћење адекватног софтвера).
Садржај предмета

Операциона истраживања – појам и сврха. Линеарно програмирање, опис проблема и општи модел. Графичка интерпретација проблема. Симплекс метода. Дуални модел. Транспортни проблеми. Методе за налажење почетног рјешења. Методе за налажење оптималног рјешења. Проблем распоређивања. Теорија игара. Теорија масовног опслуживања – редови чекања. Нелинеарно програмирање. Динамичко програмирање. Циљно одлучивање. Методе вишекритеријумског одлучивања и анализе (AHP, ANP, ELEKTRE, PROMETHEE). Примјена софтвера у рјешавању задатака из области операционих истраживања.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и рачунарске вјежбе, семинарски рад.

Литература
 1. Крчевинац, С. и др.: Операциона истраживања, ФОН Београд, 2004.
 2. Krajewski, L., Pritzman, L., Malhotra, M.: Operations management: Processes and Supply Chains,Prentice Hall, 2010
 3. Чупић, М., и др.: Специјална поглавља из теорије одлучивања, ФТН, Нови Сад, 2004.
 4. Saaty, T.: Multicriteria Decision Making: The Analytic Hierarchy Process, RWS Publications, 1980
Облици провјере знања

Два колоквија, семинарски рад и завршни испит.

Активности на настави 5 бод. Завршни испит 25 бод.
Семинарски рад 25 бод.    
Колоквијуми 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама