Обновљиви извори енергије – ЕиСМ – 2016

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Изборни

8

45 + 30

5

Наставници

Здравко Миловановић, редовни професор
Петар Гверо, редовни професор
Дарко Кнежевић, редовни професор
Гордана Тица, ванредни професор
Данијела Кардаш,  виши асистент

Катедра

Студијски програм

 Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Циљ изучавања предмета

Циљ курса је упознавање, изучавање и коришћење обновљивих извора енергије, Курс треба да студентима да знања о основним концептима, принципима, потенцијалима и ограничењима обновљивих извора енергије. Упознавање са опремом, процесима трансформације у топлотну/електричну енергију и њиховом ефикасношћу.

Исход учења

Студенти ће бити оспособљени да идентификују и препознају основне појмове и принципе коришћења ОИЕ. формулишу и рјешавају сложене задатке из производње и складиштења енергије из обновљивих извора. Студенти ће бити оспособљени да разумију, повежу и објасне савремене проблеме коришћења ОИЕ који се односе на животну средину и друштво гледано из глобалне перспективе. Студенти ће бити оспособљени да направе основне техничке и економске прорачуне или конструишу елементе ОИЕ. Студенти ће бити способни да анализирају аспекте коришћења ОИЕ у практичном животу. Студент ће бити у могућности да интергрише техничке, економске и регулаторне аспекте коришћења обновљивих извора енергије, са циљем примјене у пројектовању, изградњи, коришћењу и одржавању система који су везани за практично коришћење ОИЕ и да формира финансијску пројекцију имплементације пројеката у области коришћења енергије обновљивих извора енергије. По завршетку курса студент ће бити у оспособљен да вреднује, одабере и препоручи најбоље техничко рјешење у конкретним ситуацијама примјене ОИЕ.

Садржај предмета

Увод, дефиниција појам и врсте ОИЕ. Потенцијал ОИЕ, код нас и у Свијету. Регулаторни оквир за ОИЕ. ЕУ и домаћи. Начин коришћења и могућности трансформације примарних у корисне облике енергије. Соларна енергија, потенцијал и основни појмови. Конверзија соларне енергије у топлотну и електричну енергију. Енергија вјетра, потенцијал и основни појмови. Конвертори енергије сунца, вјетра и воде у електричну енергију: теорија, модели и начини трансформације и функционисања. Трошкови електричне енергије добијени из ОИЕ. Енергија водотокова, потенцијал и основни појмови. Мале хидроелектране (МХЕ). Енергија биомасе потенцијал и основни појмови. Конверзија енергије биомасе у топлотну и електричну енергију. Биогорива. Горивне ћелије. Геотермална енергија, потенцијал и основни појмови. Конверзија геотермалне енергије у топлотну и електричну енергију. Топлотне пумпе. Енергија океана. Обновљиви извори енергије и животна средина.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе, Самостална израда и презентација семинарског рада. Предвиђена је посјета инсталацијама које су базиране на ОИЕ.

Литература

1. Gilbert Masters: Renewable and Efficient Electric Power Systems, John Wiley & Sons, 2004.

2. Aldo V. da Rosa: Fundamentals of Renewable Energy Processes, Academic Press, 2005

3. Tushar, K. Ghosh, Mark, A. Prelas: Energy Resources and Systems Volume 1: Fundamentals and Non-Renewable Resources, Springer Netherlands, 2009

4. Tushar, K. Ghosh, Mark, A. Prelas: Energy Resources and Systems Volume 2: Renewable Resources, Springer Netherlands, 2011

5. Da Rosa: Fundamentals of renewable energy processes, Elsevier, 2009

6. Гверо, П., Миловановић, З., Кнежевић, Д., Тица, Г.: Обновљиви извори енергије. Скрипта

Облици провјере знања

За одабрани енергетски систем, студент треба да изради пројекат или анализу конкретног постројења на бази ОИЕ за производњу топлотне/електричне енергије. Колоквијуми се полаже у форми писменог испита. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.
Похађање наставе
5 бод.
Колоквијуми, I+II
20+20 бод.
Активност на настави
5 бод.
Завршни испит
30 бод.
Семинарски рад
20 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет

Огласна табла