Неконвенционални поступци обраде – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 30 + 30 5
Наставници

Гордана Глобочки-Лакићредовни професор

Бранислав Средановићдоцент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је упознати студенте са физикалним основама неконвенционалних обрада са скидањем материјала, њиховим технолошким могућностима и ограничењима. Оспособити студенте да, у рјешавању производних задатака, користе предности ових поступака обраде при пројектовању производа и технолошких поступака, посебно у обради тешкообрадивих материјала и предмета сложене конфигурације. Обучити студенте да комбинују конвенционалне и неконвенционалне поступке обраде у циљу постизања високе продуктивности.

Исход учења

Након положеног испита из овог предмета студент је оспособљен да:

 • за дефинисани производни задатак, према критеријуму материјала, величине серије, захтијеване тачности и квалитета обраде, изврши правилан избор врсте неконвенционалног поступка обраде,
 • пројектује технологију израде производа за поједине врсте неконвенционалних поступка обраде,
 • дефинише најповољније режиме и услове обраде за изабрану врсту обраде,
 • користи предности хибридних поступака обраде.
Садржај предмета

Подјела, примјена и заједничке карактеристике неконвенционалних поступака обраде. Електроерозиона обрада – физикалне основе процеса, обрада пуном и жичаном електродом, параметри обраде, економичност обраде, примјена. Обрада воденим млазом и абразивним воденим млазом – принцип обраде, параметри обраде, абразивна средства, економичност обраде, подручје примјене. Обрада ласером – карактеристике ласерског снопа, принцип и параметри обраде, подручје примјене, економичност обраде. Обрада плазмом – принцип обраде, начини резања плазмом, параметри обраде, подручја примјене. Гасно сјечење метала. Електрохемијска обрада – принцип обраде, радне карактеристике, примјена. Хемијска обрада. Обрада ултразвуком – принцип обраде, технолошке карактеристике, примјена. Обрада електронским снопом. Обрада јонским снопом. Хибридни процеси обраде (електрохемијски и термички) и њихова примјена у производњи савремених производа.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Израда пројектног рада. Консултације. Посјете фирмама.

Литература
 1. Гостимировић, М., Неконвенционални поступци обраде, ФТН Нови Сад, 2012
 2. Валенчић, Ј., Орбанић, Х., Крамар, Д., Јункар, М.: Алтернативне технологије, Факултета за стројништво, Љубљана, 2012.
 3. Mиликић, Д.: Нeкoнвeнциoнaлни поступци обраде, приручник за студиje и праксу, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2002.
 4. Лазаревић, Д., Радовановић, М.: Неконвенционалне методе – обрада одношењем, MF, Ниш, 2002.
 5. El-Hofy H., Advanced Machining Processes, Nontradicional and hibrid machining processes, McGraw-Hill Professional, 2005
 6. Глобочки-Лакић, Г., Средановић, Б.: Сепарати предавања и вјежби, 2015. (материјал у електронској форми)
Облици провјере знања

Провјера знања: два колоквијума у току семестра, израда семинарског рада и завршни испит на крају семестра.

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 15 бод.
Пројектни рад 15 бод. Завршни испит 50 бод.
Колоквијум 1 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама