Мотори СУС – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 5 45 + 30 6
Наставници

Снежана Петковићредовни професор

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Термодинамика, Механика флуида.

Циљ изучавања предмета

Стицање знања из области Мотора СУС која се односе на: теорију радних циклуса, показатеље економичности и ефикасности циклуса, анализу прорачунског циклуса, теорију сагоријевања у моторима СУС, индикаторске и ефективне показатеље, топлотни биланс мотора, погонске карактеристике мотора.

Исход учења

Оспособљеност за прорачун циклуса, анализу параметара економичности и ефективности мотора, познавање основног конструктивног концепта мотора и његових помоћних уређаја, знања потребна за припремне фазе пројектовања или избора мотора као погонског агрегата. Студент ће бити у стању да на бази стечених знања анализира и доноси адекватне процјене у вези са економичности, еколошким карактеристикама и погонским карактеристикама мотора. Студенти стичу основну оспособљеност за компетентан приступ у избору, организацији експлоатације и одржавања мотора у многим областима гдје мотори представљају погонски агрегат.

Садржај предмета

Дефиниција радног циклуса мотора СУС. Подјела циклуса: упоредни, прорачунски, стварни. Анализа и прорачун фаза радног циклуса: усисавање, сабијање, сагоријевање, ширење, издувавање. Поређење циклуса по критеријуму економичности и ефективности. Индикаторски и ефективни показатељи мотора. Теорија сагоријевања у мотору СУС: феноменологија процеса, анализа утицајних параметара, нормално и ненормално сагоријевање. Топлотни биланс мотора. Погонске карактеристике мотора. Еколошке карактеристике мотора (проблема токсичности издувних гасова мотора и бука мотора) Упознавање конструктивних извођења, улоге и начина рада виталних дијелова и помоћних уређаја (система) ото и дизел мотора.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе. Израда пројектног задатка.

Литература
 1. Томић М, Петровић, С.: Мотори са унутрашњим сагоревањем. Машински факултет Београд, 1994.
 2. Пешић Р, Петковић С., Веиновић С.: Моторна возила и мотори-опрема. Машински факултет Бања Лука, Машински факултет Крагујевац, 2008.
 3. Радоњић Д, Пешић Р.: Топлотни прорачун мотора СУС, Машински факултет у Крагујевцу, 1996.
 4. John B. L. Heywood: The internal combustion engine fundamentals. McGraw-Hill, Inc. 1988.
Облици провјере знања

Израда пројектног задатка, Израда лабораторијских вјежби. Колоквијуми. Завршни испит писмени и усмени.

Активност на настави 5 бод. Колоквијуми, I+II 30 бод.
Пројектни задатак 15 бод. Завршни испит 40 бод.
Лабораторијске вјежба 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама