(16‐Б50ММХ) Мјерења у мехатроници

Назив предмета

МЈЕРЕЊА У МЕХАТРОНИЦИ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б50ММХ

Обевезни

VI

3 П + 2 В

6

Наставници

Проф. др Слободан Милованчев

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Електротехника

Положен испит

Циљ изучавања предмета

Стицање основних знања из области мјерења у мехатроници. Упознавање са методама мјерења и врстама мјерних инструмената. Повезивање мјерења са осталим предметима које студенти слушају.Посебан акцент на употреби мјерних инструмената и оспособљавање студената да их исправно користе.

Исход учења

Упознавање са принципима рада и примјеном мјерних инструмената. Способност одабирања мјерне методе и коришћење класичних и савремених мјерних инструмената и уређаја. Упознавање са грешкама, избјегавање истих и корекција резултата мјерења.

Садржај предмета

Грешке мјерења. Мјерни инструменти. Мјерни мостови. Елементи електроенергетског система.Мјерни трансформатори. Осцилоскоп. Повезивање мјерних инструмената у мјерну шему. Конструкција мјерних инструмената. Мјерење електричних величина (отпорност, капацитивност, индуктивност,јачина струје, напон, активна, и реактивна снага у колима једносмјерне и наизмјеничне струје).Мјерење неелектричних величина електричним путем (сила, температура, положај, јачина свјетлости).Веза других мехатроничких предмета и дисциплина са техником мјерења.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. У оквиру лабораторијских вјежби, појединачно и у групама изводе се практична мјерења. Акценат на практичној употреби инструмената и примјене мјерења.

Литература

  • Станковић, Д.: Физичко‐техничка мерења, Научна књига, Београд,2002.

  • Милованчев, С.: Збирка решених задатака из електричних мерење неелектричних величина,ФТН, Нови Сад,2001.

Облици провјере знања

Изведена практична мјерења на лабораторијским вјежбама бране се и оцјењују. Колоквијуми се полажу средином и на крају семестра, а обухватају задатке и теорију. Завршни испит је усмени.
Похађање и активност на настави
5 бод.
I колоквијум
20 бод.
Завршни испит
30 бод.
Одбрањене лабораторијске вјежбе
25 бод.
II колоквијум
20 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Проф. др Слободан Милованчев