Мјерења у мехатроници – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 5 45 + 30 6
Наставници

Горан Јотићвиши асистент

Платон Совиљванредни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима

Електротехника – положен предмет

Циљ изучавања предмета

Стицање основних знања из области мјерења у мехатроници. Упознавање са методама мјерења и врстама мјерних инструмената. Повезивање мјерења са осталим предметима које студенти слушају. Посебан акцент на употреби мјерних инструмената и оспособљавање студената да их исправно користе.

Исход учења

Упознавање са принципима рада и примјеном мјерних инструмената. Способност одабирања мјерне методе и коришћење класичних и савремених мјерних инструмената и уређаја. Упознавање са грешкама, избјегавање истих и корекција резултата мјерења.

Садржај предмета

Грешке мјерења. Мјерни инструменти. Мјерни мостови. Елементи електроенергетског система. Мјерни трансформатори. Осцилоскоп. Повезивање мјерних инструмената у мјерну шему. Конструкција мјерних инструмената. Мјерење електричних величина (отпорност, капацитивност, индуктивност, јачина струје, напон, активна, и реактивна снага у колима једносмјерне и наизмјеничне струје). Мјерење неелектричних величина електричним путем (сила, температура, положај, јачина свјетлости). Веза других мехатроничких предмета и дисциплина са техником мјерења.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. У оквиру лабораторијских вјежби, појединачно и у групама изводе се практична мјерења. Акценат на практичној употреби инструмената и примјене мјерења.

Литература
  1. Станковић, Д.: Физичко-техничка мерења, Научна књига, Београд, 2002.
  2. Милованчев, С.: Збирка решених задатака из електричних мерење неелектричних величина, ФТН, Нови Сад, 2001.
Облици провјере знања

Изведена практична мјерења на лабораторијским вјежбама бране се и оцјењују. Колоквијуми се полажу средином и на крају семестра, а обухватају задатке и теорију. Завршни испит је усмени.

Похађање и активност на настави 5 бод. II колоквијум 20 бод.
Одбрањене лабораторијске вјежбе 25 бод. Завршни испит 30 бод.
I колоквијум 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама