Мјерења у енергетици – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 45 + 30 6
Наставници

Горан Јотићвиши асистент

Платон Совиљванредни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Физика и Mатематичка статистика – положени испити

Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања предмета је да студент савлада основна знања из теорије и технике мјерења у области енергетског и саобраћајног машинства, те да их може примијенити а резултате мјерења анализирати и обрадити.

Исход учења

Студент ће бити оспособљен да дефинише задатке и циљеве мјерења у области енергетског и саобраћајног машинства, те одабере оптималан метод и мјерна средства за рјешење постављеног задатка. Биће у стању да направи план мјерења и да га реализује уз примјену одабране мјерне опреме. Резултате мјерења моћи ће анализирати, те уз примјену статистичких метода обрадити и презентовати у облицима погодним за даље коришћење.

Садржај предмета

Увод у метрологију. Појам мјерења и контроле. Дефиниције мјерења. Количина информација. Допуна класичне дефиниције мјерења. Методе мјерења. Мјерна средства. Основне карактеристике мјерних система. Резултати мјерења. Мјерна несигурност. Грешке мјерења. Електроотпорне мјерне траке и њихова примјена. Mjерење сила. Мјерење обртног момената и броја обртаја. Мјерење притиска. Мјерни уређаји за мјерење притиска. Мјерење температуре. Мјерни уређаји за мјерење температуре. Мјерење топлотне енергије. Мјерење брзине и протока флуида. Мјерни уређаји за мјерење брзине и протока. Мјерење нивоа. Мјерење влажности. Мјерни уређаји за мјерење влажности. Менаџмент мјерних средстава.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе (аудиторне и лабораторијске) и семинарски рад. У оквиру лабораторијских вјежби, појединачно и у групама изводе се практична мјерења.

Литература
 1. Станић, Ј.: Технолошки мјерни системи, Машински факултет, Београд, 1991.
 2. Грујовић, А., Грујoвић, А.: Основи технике мјерења – техничка мјерења III, Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевац, Kрагујевац, 2005.
 3. Станковић, Д.: Физичко-техничка мјерења, Научна књига, Београд, 1997.
 4. Поповић, М.: Сензори и мјерења, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2004.
Облици провјере знања

Семинарски рад се излаже и оцјењују. Колоквијуми се полажу средином и на крају семестра, а обухватају задатке и теорију. Завршни испит је усмени.

Похађање и активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.
Семинарски рад 5 бод. Завршни испит 50 бод.
Колоквијум 1 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Документи

Материјали за вјежбе

ПМТ4

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама