Механика III – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 3 45 + 30 6
Наставници

Валентина Голубовић Бугарскиванредни професор

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Омогућити студентима разумијевање битних закона и метода динамике материјалне тачке и крутог тијела. Знања стечена кроз овај предмет оспособљавају студенте да прате и савладавају наставно градиво из других стручних предмета, за чије разумијевање је неопходно знање из кинематике и динамике.

Исход учења

Студент је оспособљен за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема у вези са динамиком тачке и крутог тијела.

Садржај предмета

Динамика материјалне тачке и материјалног система: Диференцијалне једначине кретања слободне и неслободне материјалне тачке. Општи закони динамике материјалне тачке и материјалног система (закон количине кретања, закон момента количине кретања, закон о промјени кинетичке енергије). Релативно кретање тачке. Осцилације материјалне тачке: Слободне и принудне, пригушене и непригушене осцилације тачке. Даламберов принцип. Основе аналитичке механике: Генералисане координате, виртуални помаци, виртуални рад. Општи принципи динамике материјалног система. Динамика крутог тијела: Транслација, обртање око непокретне осе, равно и сферно кретање тела, опште кретање тијела.

Методе наставе и савладавања градива

Вербална метода, метода демонстрације, рачунске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда графичких радова.

Литература
 1. Голубовић-Бугарски В.: Механика 3, скрипта – изводи предавања, Машински факултет Бања Лука.
 2. Л. Русoв: Динамика, Научна књига, Београд, 1988.
 3. Ђурић, С.: Динамика и теорија осцилација, Maшински факултет, Београд, 1987.
 4. Павишић, М., Стокић, З., Тришовић, Н. Практикум за самосталне вежбе, Динамика тачке, Динамика система, МФ Београд, 1998.
 5. Долечек В., Ловрен Н., Шипчић С., Шиповац Б.: Збирка задатака из динамике и осцилација, Свјетлост, Сарајево, 1981.
Облици провјере знања

Израда и одбрана два самостална задатка. Полагање два колоквијума након обрађених одређених тематских јединица. Завршни испит на крају семестра.

Похађање наставе 4 бода Самостални задаци 6 бод.
Активност на настави Завршни испит 50 бод.
Колоквијуми 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Документи

Материјал за наставу

Скрипта Механика 3

Предавања – листа видеа на Јутјубу (YouTube)
Попис тема/ редни број видеа:

15. Дифeрeнциjaлнe jeднaчинe крeтaњa слoбoднe мaтeриjaлнe тaчкe

16.1 Кoси хитaц – примjeр

17. Oпшти зaкoни динaмикe мaтeриjaлнe тaчкe. Зaкoн кoличинe крeтaњa мaтeриjaлнe тaчкe

18. Зaкoн мoмeнтa кoличинe крeтaњa мaтeриjaлнe

19. Зaкoн кинeтичкe eнeргиje мaтeриjaлнe тaчкe. Рaд силe

20. Динaмикa мaтeриjaлнoг систeмa. Гeoмeтриja мaсa. Moмeнти инeрциje

21. Вeзa измeђу мoмeнaтa инeрциje зa двиje пaрaлeлнe oсe (Хajгeнс - Штajнeрoвa тeoрeмa)

22. Oпшти зaкoни динaмикe мaтeриjaлнoг систeмa. Зaкoн крeтaњa срeдиштa мaсa. Зaкoн кoличинe крeтaњa. Зaкoн мoмeнтa кoличинe крeтaњa

23. Кинeтичкa eнeргиja мaтeриjaлнoг систeмa –Кeнигoвa тeoрeмa. Кинeтичкa eнeргиja крутoг тиjeлa

24. Зaкoн кинeтичкe eнeргиje мaтeриjaлнoг систeмa. Рaд силa при крeтaњу крутoг тиjeлa

25. Eлeмeнти aнaлитичкe мeхaникe. Виртуaлни рaд. Гeнeрaлисaнe силe. Oпштa jeднaчинa стaтикe. Oпштa jeднaчинa динaмикe

26. Динaмикa крутoг тиjeлa. Tрaнслaтoрнo крeтaњe. Oбртaњe oкo нeпoкрeтнe oсe. Рaвнo крeтaњe

27. Динaмикa oпштeг крeтaњa крутoг тиjeлa. Зaкoн кoличинe крeтaњa и зaкoн мoмeнтa кoличинe крeтaњa крутoг тиjeлa

28. Динaмикa сфeрнoг крeтaњa крутoг тиjeлa. Moмeнт кoличинe крeтaњa. Teнзoр инeрциje. Ojлeрoвe динaмичкe jeднaчинe

29. Рeaкциje у лeжajeвимa кoд крeтaњa тиjeлa у рaвни (рoтaциja тиjeлa oкo нeпoкрeтнe oсe). Услoви динaмичкe урaвнoтeжeнoсти

Графички радови

1а графички рад

1b графички рад

1c графички рад

1d графички рад

1e графички рад

1f графички рад

други графички рад

3a графички рад

3b графички рад

Списак студената

Задати графички радови II год 017_018

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама