Машине за обраду деформисањем – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 45 + 30 6
Наставници

Младен Тодићредовни професор

Катедра

Катедра за технологију пластичности и обрадне системе

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање одговарајућег нивоа теоријског знања из области конструкција обрадних система за обраду деформисањем. Методе и начини прорачуна виталних дијелова машина.

Исход учења

Овладавање основним параметрима и процедурама при конструисању обрадних система. Примјена софтвера који су прилагођени за конструкцију обрадних система за обраду деформисањем.

Садржај предмета

Технолошке методе и конструкционе карактеристике одговарајућих машина. Концепција при конструкцији обрадних система. Машине статичког и динамичког дејства. Компјуторско управљање машинама. Коефицијент корисног дејства машина у технологији пластичности. Основне структуре машина: носећа, погонска, извршна, управљачка итд. Механичке пресе, карактеристике, кинематика, крутост, прорачун носеће структуре, кривајни механизам и вратила. Хоризонталне, вишепозиционе и завојне пресе. Хидрауличне пресе, принцип рада, конструкционе карактеристике, погонска течност, прорачун и конструкција цилиндра, акумулатора, шеме инсталација хидрауличних преса. Чекићи: слободног пада, простог дејства, са појачаним дејством, противударни, високобрзински. Прорачун темеља чекића. Ротационе машине, карактеристике, машине за ваљање, савијање ротационо тискање, оквир радних ваљака. Машине за извлачење-вучење профила, једностепене, вишестепене, конструкционе карактеристике итд. Машине за равнање, положај ваљака, снага погонског мотора. Примјена софтвера при конструкцији обрадних система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и вјежбе. Учење и самостална израда графичких радова. Консултације.

Литература
 1. Милетић, О.,  Тодић, М.: Обрадни системи за деформисање, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука, 2015.
 2. Поповић, П., Темељковски, Д.: Машине за обраду деформисањем I и II део, Машински факултет, Универзитет у Нишу, 1991.
 3. Вилотић, Д., Планчак, М.: Машине за деформисање-Кривајне пресе, Факултет техничких наука Нови Сад, Нови Сад, 2010.
Облици провјере знања

Израда графичког рада. У току семестра провјера знања се врши путем два колоквија а завршни испит се полаже усмено. Коначна оцјена се добије збиром бодова из свих предвиђених активности студента и провјера знања.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 и 2 40 бод.
Активност на настави Завршни испит 45 бод.
Графички радови 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама