Машине алатке – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 45 + 30 6
Наставници

Ђорђе Чичаванредни професор

Саша Тешићасистент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање основних знања из подручја техничко-технолошких карактеристика машина алатки, њихове структуре и принципа рада.

Исход учења

Познавање склопова и компоненти машина алатки. Упућеност у концепције машина алатки и у њихов избор с обзиром на постављене и предвиђене производне задатке. Вјештина конфигурисања машине алатке за сопствене потребе. Знање о расположивим ресурсима за развој и усавршавање машина алатки.

Садржај предмета

Дефиниција и класификација машина алатки. Главне карактеристике машина алатки: геометријске, технолошке и експлоатационе. Носећа структура машина алатки. Склоп главног вретена. Системи за вођење. Системи за аутоматску измјену алата. Системи за аутоматску измјену обрадака. Погонско-преносни системи. Мјерни системи. Помоћни системи. Управљачки системи. Обрадни системи за вишеосну обраду. Обрадни системи за високобрзинску обраду. Реконфигурабилни обрадни системи. Обрадни системи са паралелном кинематиком. Будући трендови развоја обрадних система.

Методе наставе и савладавања градива

Настава се изводи интерактивно у виду предавања, лабораторијских и рачунарских вјежби, те кроз консултације. На предавањима се излаже теоријски дио градива илустрован кроз карактеристичне примјере. Кроз лабораторијске и рачунарске вјежбе стечена знања се примјењују на расположивој опреми. Поред предавања и вјежби редовно се одржавају и консултације.

Литература
 1. Weck, M., Brecher, C.: Werkzeugmaschinen: Konstruktion und Berechnung, Springer, Berlin, 2006.
 2. Weck, M.: Werkzeugmaschinen: Maschinenarten und Anwendungsbereiche, Springer, Berlin, 2005
 3. Milberg, J.: Werkzeugmaschinen – Grundlagen, Springer, Berlin, 1992.
 4. Захар, С.: Машине алатке 2, Југословенско друштво за трибологију, Крагујевац, 1997.
Облици провјере знања

Оцјена се формира на основу: присуства на предавањима и вјежбама, успјешно урађеног и одбрањеног пројектног задатка, успјеха на колоквијумима и усменом дијелу испита.

Похађање наставе 5 бод. 2. Колоквијум 15 бод.
Пројектни задатак 20 бод. Завршни испит 45 бод.
1. Колоквијум 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама