Инжењерска статистика – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 5 30 + 30 6
Наставници

Горан Јањићванредни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је усвајање знања и вјештина у примјени статистичких метода неопходних за извођење инжењерских експеримената и анализу података са статистичким закључивањем при рјешавању конкретних проблема из праксе.

Исход учења

Студент ће бити у стању да:

 • дефинише и израчуна основне мјере дескриптивне статистике,
 • опише основне теоријске распореде, образложи њихово значење и користи их у експериментима,
 • креира обрасце за прикупљање података, прикупи и припреми за обраду потребне статистичке податке,
 • правилно интерпретира централну граничну теорему и креира план узорковања,
 • оцијени поједине параметре статистичког скупа на основу параметара добијених из узорака,
 • испита прихватљивост тврдњи или претпоставки о параметрима основног скупа,
 • објасни и проведе Hi-kvadrat тест,
 • на бази посматрања конкретног инжењерског проблема постави модел, примјени адекватну, статистичку методу и изврши статистичко закључивање,
 • користи одабране статистичке софтверске пакете.
Садржај предмета

Прикупљање, сређивање, обрада и приказивање података. Дескриптивне статистичке мјере. Случајне промјенљиве и модели распореда вјероватноћа. Узорковање и узорачке дистрибуције. Креирање образаца за прикупљање статистичких података (контролне листе, упитници). Прикупљање података у индустрији. Контролне карте. Интервали повјерења. Тестирање статистичких хипотеза. Анализа варијансе. Hi-kvadrat тест. Постављање плана експеримента. Обрада статистичких података у експериментима у индустрији уз примјену одабраног статистичког софтверског пакета. Обрада упитника и корекција грешака.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, рачунарске вјежбе, анализе случајева примјене.

Литература
 1. Жижић, М., Ловрић, Д., Павличић, М.: Методи статистичке анализе, Економски факултет Београд, 2006.
 2. Montgomery, D., Runger, G.: Applied Statistics and Probability for Engineers, John Wiley & Sons, 2003.
 3. Јасмин Комић, Ј.: Методи статистичке анализе кроз примјере: Збирка задатака, Економски факултет Бања Лукa, 2000.
Облици провјере знања

Два колоквијума и завршни испит.

Активност на настави 5 бод.    
Колоквијум 1 35 бод. Завршни испит 30 бод.
Колоквијум 2 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама