Интегрисани менаџмент системи и пословна изврсност
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 3 3П + 2В 6
Наставници

Горан Јањићванредни професор

Мирослав Бобрекредовни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство и менаџмент

Условљеност другим предметима

Индустријски менаџмент, Менаџмент квалитетом – положени предмети

Циљ изучавања предмета

Стицање знања из области савремених инжењерских и менаџерских метода интегрисаних система менаџмента. Упознавање са моделима пословне изврсности са фокусом на EFQM модел.

Исход учења

Студент ће бити оспособљен да пројектује, имплементира и одржава интегрисани систем менаџмента усаглашен са међународним стандардима ИСО 9000, ИСО 14000, OHSAS 18000, СА 8000 и другим стандардима менаџмента релевантним за организацију. Имаће способност провођења процеса самовредновања са циљем мјерења нивоа достигнутости организације према EFQM критеријумима пословне изврсности.

Садржај предмета

Квалитет као пословна филозофија. Стандардизација система менаџмента. Принципи менаџмента у референтним стандардним моделима и моделу пословне изврсности. Дизајнирање и пројектовање интегрисаног система менаџмента. Софтверска подршка. Социјално опредјељени менаџмент, љепота организације. Перформансе менаџмента према ЕФQМ моделу. Системска теорија Rassela Ackoffa. Умјетност рјешавања проблема. Leadership и Breakthrough. 6-сигма техника сталних унапређења, Управљање ризиком у ИМС. Структура европског, америчког и јапанског модела пословне изврсности. EFQM модел у јавној администрацији (CAF), EFQM модел у образовању, Студиј случаја – EFQM као пословна стратегија.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и пројектни рад. Тимска израда пројекта самоевалуације система менаџмента. Предвиђена је посјета у предузеће које има примјењен интегрисани менаџмент систем.

Литература
 1. Бобрек, М., Соковић, М., Совиљ, П., Танасић З.: Управљање квалитетом, Машински факултет, Бања Лука, 2006.
 2. Cobb, G. C.: From Quality to Business Excellence, ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, 2003.
 3. Lee, T. H., Shiba, S., Wood, R. C.: Integrated management systems, Wily & Sons, 1999.
 4. Noble, M. T.: Organizational mastery with Integrated Management Systems, Wily & Sons, 2000.
 5. EFQM publikacije – www.efqm.org.
Облици провјере знања

Кроз пројектни рад тим студената рјешава практичан задатак евалуације интегрисаног система менаџмента. Оцјењује се пројектни рад у цјелини. Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени, тј. тражи се рјешавање задатих тестова. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (<50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 25 бод.
Пројекат 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама