Хидраулика и пнеуматика мобилних машина

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Изборни

5

3П + 2В

6

Наставници

Дарко Кнежевић,  редовни професор
Саша Лалош, виши асистент

Катедра

Студијски програм

 Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је анализа параметара и концепција хидрауличких и пнеуматских система код мобилних машина и возила.

Исход учења

Студент стиче јасну представу о хидраулици и пнеуматици и њиховој улози у савременим системима мобилних машина и возила. Студент разумије принципе рада основних хидрауличних и пнеуматских компоненти и начине њиховог повезивања у систем.

Садржај предмета

Увод (основне физичке величине и једначине у хидраулици, примјери примјене). Хидраулични флуиди. Хидрауличне пумпе и мотори. Хидраулични цилиндри. Закретни хидраулични мотори. Хидраулични акумулатори. Разводни вентили. Вентили притиска. Вентили протока. Хидростатички и хидродинамички кочиони системи возила. Хидростатички системи управљања возила. Припрема и дистрибуција ваздуха под притиском. Компресори. Пнеуматске компоненте. Пнеуматски кочиони системи. Пнеуматски системи погона и управљања помоћних уређаја возила.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка.

Литература

1. Савић, В.: Уљна хидраулика I и II;

2. Тодоровић, Ј.: Кочење моторних возила, Београд, 1988.

3. Јаношевић, Д.: Пројектовање мобилних машина, Ниш, 2006.

Облици провјере знања

Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. За одабране типичне примјере потребно је ријешити пројектни домаћи задатак. Колоквијуми се полажу писмено са теоријским и рачунским питањима и задацима. Завршни испит се односи само на
Похађање наставе
Домаћи задатак
5 бод.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијуми (2×35)
71 бод.
Завршни испит
20 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет

Огласна табла