Хидраулика и пнеуматика мобилних машина – 2016

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Изборни

5

30 + 30

5

Наставници

Дарко Кнежевић,  редовни професор
Саша Лалош, виши асистент

Катедра

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Механика флуида

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је анализа параметара и концепција хидрауличких и пнеуматских система код мобилних машина и возила.

Исход учења

Студент добија јасну представу о хидраулици и пнеуматици и њиховој улози у савременим системима мобилних машина и возила. Студент разумије принципе рада основних хидрауличних и пнеуматских компоненти и начине њиховог повезивања у систем. Студент је оспособљен да води пројекте одржавања хидрауличних и пнеуматских система у мобилним машинама.

Садржај предмета

Увод (основне физичке величине и једначине у хидраулици, примјери примјене). Хидраулични флуиди. Хидрауличне пумпе и мотори. Хидраулични цилиндри. Закретни хидраулични мотори. Хидраулични акумулатори. Разводни вентили. Вентили притиска. Вентили протока. Хидростатички и хидродинамички кочиони системи возила. Хидростатички системи управљања возила. Припрема и дистрибуција ваздуха под притиском. Компресори. Пнеуматске компоненте. Пнеуматски кочиони системи. Пнеуматски системи погона и управљања помоћних уређаја возила.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка.

Литература

1. Exner, H., Freitag, R. and other: Hydraulics. Basic Principles and Components., Bosch Rexroth, 2011.

2. Aheimer, R., Ebel, F., Zimmermann, A.: Hydraulics. Basic Level, Festo, 2013.

3. Савић, В.: Уљна хидраулика 4, ИКОС Нови Сад, 2014.

4. Савић, В., Кнежевић, Д., Ковач, О., Тич, В.: Флуид као компонента хидрауличног и турбинског постројења, Машински факултет, Бања Лука, 2015.

5. Кнежевић, Д., Савић, В., Шешлија, Д.: Хидраулика и пнеуматика (уџбеник у припреми).

Облици провјере знања

Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. За одабране типичне примјере потребно је ријешити пројектни домаћи задатак. Колоквијуми се полажу писмено са теоријским и рачунским питањима и задацима. Завршни испит се односи само на теоретска питања.
Похађање наставе
Домаћи задатак
5 бод.
Активност на настави
5 бод.
Завршни испит
35 бод.
Колоквијум 1+2
35+35 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет

Огласна табла