Електротехника – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 3 30 + 30 5
Наставници

Тихомир Латиновићванредни професор

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

У оквиру овог предмета студенти се упознају са могућностима које су од користи у потпунијем савладавању комплексних техничких проблема који укључују сегменте електротехнике и електричних машина и стичу знања неопходна за тимски рад при рјешавању таквих проблема.

Исход учења

Студент је оспособљен да може правилно планирати употребу и експлоатисати неопходна знања из електротехнике. Та знања су му неопходна у даљем раду као основ да би могао да користи разне електротехничке склопове у комбинацији са машинским.

Садржај предмета

Електростатика (Електростатичко поље. Вектор електричног поља. Електрични флукс. Гаусов закон. Електрични потенцијал. Веза потенцијала и вектора), Истосмјерне струје (Вектор густине струје J. Интензитет струје I. Омов закон. Кирхофова правила. Методе за рјешавање електричних мрежа. Метода потенцијала чворова. Теорема суперпозиције. Тевененова и Нортонова теорема, Теорема максималне снаге, Методе за прорачун истосмјерних кола), Електромагнетизам, Наизмјеничне струје и вишефазна кола, Мостне методе, Феромагнетици у наизмјеничним колима, Електромагнет, Пригушница, Трансформатор, Обртна магнетна поља, Истосмјерни мотори и генератори, Асинхрони Мотори, Синхрони генератори, Електрично покретање и избор мотора.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе. Израда пројектног задатка, учење и самостална израда припремних и испитних задатака.

Литература
 1. Латиновић Т., Прша М: Електротехника и електричне машине, Универзитетски уџбеник, Машински факултет Бањалука, 2013.
 2. Б. Д. Поповић: Основи електротехнике 1 и 2, Наука, Београд, 1994.
 3. Н. Пекарић-Нађ, В. Бајовић: Збирка решених испитних задатака, Грађевинска књига, Београд, 1996.
 4. J. D. Kraus: Electromagnetics, McGraw Hill, 1991.
 5. Др Јозо Пралас: Електротехника, Универзитет Црне Горе, Подгорица 2000.
Облици провјере знања

Два колоквијума се вреднују по 20 поена, присуство настави 5 поена, Семинарски рад 10 поена, а завршни испит до 45 поена. Завршни испит је писмени и усмени.

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.
Семинарски рад 10 бод. Завршни испит 45 бод.
Колоквијум 1 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Документи

План и распоред предавања и вјежби

План и распоред предавања и вјежби

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама