(07О3ЕП) Економика предузећа

Назив предмета

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

07О3ЕП

Обавезни

5

3П + 2В

7

Наставници

Зорана Танасић, ванредни професор

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студенти савладају теорeтске основе пословног система и успјешности пословања, те да разумију њихов практични значај.

Исход учења

Предмет омогућава студентима да спознају значење и значај предузећа и да науче основне принципе пословања предузећа (продуктивност, економичност и рентабилност). Студенти су оспособљени за анализу и прорачун утрошака и трошкова насталих у процесу производње производа и услуга. Студенти стичу јасну представу о појму инвестиција и начину доношења инвестиционих одлука.

Садржај предмета

Увод у теорију предузећа, економику предузећа и технике оптимизације. Анализа потражње, оцјена потражње и прогнозирање потражње. Теорија и оцјењивање: прихода, производње, утрошака, трошкова и профита. Средства предузећа (обртна и основна). Методе обрачуна амортизације. Управљање залихама. Управљање трошковима: фиксни и варијабилни. Тржишна структура и одрeђивање цијена (савршена конкуренција, монопол, монополистичка конкуренција и олигопол). Обрасци производне и трговачке калкулације. Регулација, анализа ризика и одређивање потребног капитала. Преломна тачка економичности. Показатељи успјешност пословања (продуктивност, економичност и рентабилност) у пословним системима. Економска анализа инвестиција предузећа – инвестиционе одлуке.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања: Преношење систематских сазнања из литературе. Током часова предавања неке од тема се обрађују или илуструју разним симулацијама из програма за графичко рјешавање и анализирање проблема у којима студенти имају активну улогу.

Вјежбе: Поред примјера који се анализирају, на часовима се рјешавају проблемски задаци којима се илуструју и обрађују одређене теме (групно и појединачно).

Дискусија случајева из праксе: Главни облик рада је обрада случајева из праксе, чиме студенти науче како стечена знања примјенити у практичне сврхе.

Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примјену методологије за израду стручних радова.

Литература

  • Берберовић, Ш. и др.: Економика предузећа, Економски факултет, Бања Лука, 2005.

  • Салваторе, Д.: Економија за менаџере, Мате, Загреб, 1989.

  • Дицков, В. и др.: Економика – модерна, Стилос, Нови Сад, 2004.

Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студенти у мањим групама раде конкретан задатак који за циљ има примјену стеченог знања у реалним условима пословања. Два колоквија средином и крајем семестра су у писаној форми. Завршни испит је усмени и односи се само на теоријска питања.
Похађање наставе
5 бод.
Семинарски рад
10 бод.
Завршни испит
35 бод.
Активност на настави
Колоквијуми (2×25)
50 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Зорана Танасић, ванредни професор

Огласна табла