Аутоматизација производње – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 30 + 30 5
Наставници

Мирослав Рогићредовни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са савременим системима за аутоматизацију, управљања и надзора индустријских и неиндустријских процеса и система, као и принципима и алатима за развој и имплементацију таквих система.

Исход учења

Студент ће разумјети улогу система аутоматизације и функције његових компоненти Студент ће бити у стању да креира структуру система аутоматизације неопходну за управљање и надзор одређеног индустријског процеса, постројења или машине. На тај начин он ће бити у стању да користећи систем аутоматизације води, управља и оптимизује рад машине, постројења или комплексног индустријског постројења.

Садржај предмета

Дефиниција система аутоматизације, компоненте система, Кодирање информација (бинарно, дуално, BCD код, EIA и ISO код) Бар кодови и RFID. Управљачки системи (NC, PLC, IPC,) Увод у NC технику. Компоненте NC система (NC осе, хардвер, софтвер, врсте управљања, меморијски модули). NC програм (структура, синтакса и семантика, DIN 66025/ISO 6983 наредбе, нулте и референтне тачке). Систематика алата за NC машине (врсте, избор и подешавање алата, каталози алата, системи за идентификацију и измјену алата, мјерење и контрола алата). Програмибилни логички контролери (функција, структура). Програмибилни логички контролери (програмирање, умрежавање). LAN – локалне мреже (технике преноса, преносни медији, топологије, приступни поступци, протоколи, брзине преноса, ISO/OSI модел, gateway и bridge). Индустријски LAN – примјери индустријских басева (ASI, PROFIBUS, INTERBUS, CANBUS и др.). Сигурносне мреже. Аквизиција сигнала, надгледање и процесирање догађаја. Управљање процесима, прикупљање података из индустријских процеса. Визуализација процеса, HMI и SCADA системи. Прорачуни и извјештаји, специјалне функције. Телеметрија, HMI и MMI интерфејси. WEB орјентисани системи. Безбједност у системима за надгледање.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског задатка.

Литература
 1. Рогић, М.: Аутоматизација производних процеса, скрипта, Машински факултет Бањалука, 2007.
 2. Kief, B. H.: NC/CNC Handbuch 2007/2008, Hanser, 2013.
 3. Wollert, F.: Mikrorechner und Automatisierungstechnik, Technische Universitaet Graz, 2005.
 4. Bender, K., Schiller F.: Automatisierungstechnik, Technische Universitaet Muenchen, 2006.
Облици провјере знања

Оцјена активности на предавањима, оцјена лабораторијских вјежби, оцјена колоквијума, усмени испит.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 20 бод.
Семинарски задатак 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама