Алати и прибори – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 30 + 30 6
Наставници

Гордана Глобочки-Лакићредовни професор

Бранислав Средановићдоцент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Конструисање помоћу рачунара I – положен испит
Технологија обраде резањем – одслушан предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да код студената развије инжењерски приступ у пројектовању алата и помоћних прибора. Обучити студенте да изврше правилан избор резних алата и стезних прибора за савремене обрадне системе са циљем постизања високе тачности, продуктивности и флексибилности у производњи. Упознати студенте са значајем коришћења стручне литературе у рјешавању производних задатака.

Исход учења

Након положеног испита из овог предмета студент је оспособљен да:

 • на основу усвојених теоријских знања и примјене стручне литературе изврши правилан избор стандардних алата за поједине операције обраде резањем,
 • да пројектује једноставније специјалне алате за поједине операције обраде резањем,
 • инжењерски приступа рјешавању проблема примјењујући стечена знања из области алата и стезних прибора као важних фактора обрадног система као цјелине,
 • примјењује стандардне и унифициране елементе у пројектовању једноставнијих специјалних и групних стезних прибора,
 • компонује модуларне стезне приборе примјеном готових, стандардних елемената.
Садржај предмета

Подјела, врсте и намјена резног алата. Геометрија алата. Материјали резних алата-подјела, избор и примјена. Алати у обради стругањем, алати за обраду бушењем, проширивањем и развртањем, алати у обради глодањем, алати у обради брушењем, алати у обради провлачењем, алати за израду навоја. Држачи алата. Класификација стезних прибора и корисност њихове примјене. Основни задаци стезних прибора. Захтјеви радног предмета и алата. Основна правила и ток у пројектовању и димензионисању стезних прибора. Базирање и грешке базирања. Елементи и механизми за стезање, грешке стезања и грешке израде прибора. Основни конструктивни елементи прибора. Механизација и аутоматизација прибора. Универзални прибори. Групни прибори. Модуларни прибори. Прибори у флексибилним технолошким структурама. Помоћни прибори за обраду на агрегатним машинама.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Израда пројектног рада. Консултације.

Литература
 1. Тадић Б., Вукелић Ђ., Јурковић З.: Алати и прибори, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2013.
 2. Тановић Љ., Јовичић М.: Алати и прибори-пројектовање, прорачуни и конструкције помоћних прибора, Машински факултет, Београд, 2005.
 3. Чуш Ф.: Впењалне приправе за процесе одрезавања, Факултета за стројништво, Марибор, 2004.
 4. Тадић, Б., Специјални стезни прибори, збирка решених задатака, Машински факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2002.
 5. Campbell P. D. Q.: Basic fixcture design, Industrial Press Inc., 1994.
 6. Глобочки-Лакић, Г., Средановић, Б.: Алати и прибори у обради резањем, Машински факултет, Б. Лука, 2016.
 7. Глобочки-Лакић, Г., Средановић, Б.: Сепарати предавања и вејжби, 2015. (материјал у електронској форми)
Облици провјере знања

Провјера знања: два колоквијума у току семестра, израда пројектног рада и завршни испит на крају семестра.

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 10 бод.
Пројектни рад 25 бод. Завршни испит 50 бод.
Колоквијум 1 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама