info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Опште карактеристике студија 4+1

На Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци су од 1. 10. 2016. године организоване академске студијекоје су усаглашене са принципима Болоњске декларације, по моделу 4+1+3.

Дипломирани инжењер машинства (дипл. инж. маш.) 

ECTS

Дипломирани инжењер машинства (дипл. инж. маш.) 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering (B.Sc.) 

Први циклус студија

240

180

150

120

90

60

30

Мастер машинства (мр)

ECTS

Master of Science in Mechanical Engineering (M.Sc.) 

Други циклус студија

300

270


Доктор наука – машинско инжењерство (др) 

ECTS

Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering (Ph.D.) 

Трећи циклус студија

480

450

420

390

360

330

Европски систем преноса бодова – ECTS (European Credit Transfer System)

Наставним планом на Машинском факултету, за све студијске програме, дефинисано је трајање студија, наставни предмети и њихов распоред по годинама и семестрима, као и недјељни број часова за разне облике наставе.

Академска година, у правилу,почиње 1. октобра текуће године и траје 12 мјесеци, а састоји се од наставе, испитних рокова и распуста, што се дефинише усвајањем академског календара на Универзитету у Бањој Луци за сваку школску годину.

Настава се у академској години организује у два семестра, у којима настава траје 15 недјеља.

На Машинском факултету организовани су сљедећи студијски програми:

  1. Производно машинство (ПМ),
  2. Енергетско и саобраћајно машинство (ЕиСМ),
  3. Мехатроника (М),
  4. Индустријско инжењерство (ИИ) и
  5. Заштита на раду (ЗнР).

По завршетку првог циклуса академских студија, у трајању од четири године (осам семестара) стиче се академско звање ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА – 240 ECTS. У додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета, и уз академско звање додаје се и назив одређеног студијског програма.

По завршетку другог циклуса академских студија, у трајању од једне године (два семестра), који се вреднује са 60 ECTS, и то тако да збир бодова првог и другог циклуса износи укупно 300 ECTS, стиче се академско звање МАСТЕР за одговарајући студијски програм – 300 ECTS, У додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета, и уз академско звање додаје се и назив ужег усмјерења одређеног студијског програма.

По завршетку трећег циклуса студија, у трајању од три године (шест семестара), који се вреднује са 180 ECTS, и то тако да збир бодова првог, другог и трећег циклуса износи укупно 480 ECTS, стиче се научно звање ДОКТОР ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ОБЛАСТИ МАШИНСКА – 480 ECTS. У додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета, и уз научно звање додаје се и назив одређеног студијског програма.

У наредним табелама представљен је наставни план за I и II годину првог циклуса студија (заједнички дио студија) за све студијске програме.